ประกาศมาตรการป้องกันไวรัสโควิด 19 ของโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 55 และชี้แจงหลังตรวจสอบพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ฉบับที่1/2564

ตามที่ข้อมูลไทม์ไลน์อัพเดทสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ประกาศพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งเข้าร่วมงานสัมมนาอบรมหลักสูตรการบริหารธุรกิจมืออาชีพ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ซึ่งจัดขึ้นที่ ห้องประชุม โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท55 ขณะนี้ผู้ติดเชื้ออยู่ในระหว่างรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล ฝ่ายบริหารจัดการฯ ได้ตรวจสอบไปยังผู้จัดงานสัมมนา รวมทั้งตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัย และเพื่อทราบข้อมูลการเดินทางภายในอาคาร และได้ดาเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดทันที

ทั้งนี้โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท55 ขอชี้แจงว่า ในปัจจุบัน โรงแรมมีการให้บริการลูกค้าในลักษณะผสมผสาน (Hybrid) โดยให้บริการแก่ลูกค้า ด้านการจัดงานประชุม สัมมนา ตามปกติ ซึ่งแยกจาก ส่วนของห้องพัก ที่ โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท55 เป็นหนึ่งในโรงแรมที่ผ่านการตรวจสอบโดยกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเป็นสถานที่กักตัวทางเลือก (Alternative State Quarantine) ซึ่งมีมาตรการด้านสุขอนามัยอย่างสูงสุดในทุกขั้นตอน โดยมีการแบ่งสัดส่วนพื้นที่และการทางานอย่างชัดเจน ทั้งด้านพื้นที่ให้บริการ การจัดการ พนักงานผู้ให้บริการ และการดูแลด้านความปลอดภัย ฯลฯ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดล่าสุด โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 55 เร่งดาเนินมาตรการลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดภายในอาคารโดยเร่งด่วน ดังนี้
1. โรงแรมปิดบริการชั้นห้องประชุมทันที เพื่อลดความเสี่ยง
2. โรงแรมทาการฉีดพ่นน้ายาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 บริเวณจุดสัมผัสทุกจุด รวมถึงบริเวณพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดภายในอาคาร เช่น พื้นที่ห้องประชุม พื้นที่บริเวณโถงลิฟต์ ลิฟต์โดยสารทั้งหมด ทางเดินส่วนกลาง พื้นที่จอดรถ ลอบบี้ และห้องน้า อย่างสม่าเสมอ ทุกชั่วโมง
3. โรงแรมฉีดพ่นน้ายาฆ่าเชื้อและทาความสะอาดพื้นที่ซึ่งอยู่นอกเหนือจากบริเวณจัดงาน อาทิ สานักงาน ห้องพัก และพื้นที่ส่วนกลางอย่างสม่าเสมอ
4. ตรวจเชิงรุกพนักงานทุกคน และแยกกักตัวพนักงานที่ให้บริการลูกค้ากลุ่มจัดเลี้ยง ผลตรวจไม่ปรากฏพบผู้ติดเชื้อ

ทั้งนี้ โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท55 มีนโยบายปิดบริการห้องประชุม และพื้นที่ ชั้นประชุม เป็นระยะเวลา 30 วัน รวมทั้งกักตัวพนักงานส่วนจัดงานสัมมนาและประชุมที่ให้บริการในวันดังกล่าวทันที เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อและเพื่อความปลอดภัยของแขกและสังคมส่วนรวม ทางโรงแรมฯ ปฏิบัติตามนโยบาย มาตรฐานด้านสุขภาพและความปลอดภัยสาหรับโควิดอย่างเคร่งครัด โดยจัดทาแผนประเมินและแผนปฏิบัติการตามคาแนะนานโยบายของสาธารณสุข พนักงานทุกคนได้รับการอบรม เกี่ยวกับวิธีการดูแลสถานที่และฆ่าเชื้อโรค รวมถึงการรักษาความปลอดภัยตลอดการทางาน ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง https://www.grandecentrepointsukhumvit55.com/hotel-bangkok/stay-confident

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 55