ตอบรับดี! ผู้ประกันตน มาตรา 33 ขอรับรหัสเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน เพียงไม่กี่ชั่วโมง มีผู้สนใจรับรหัสมากกว่า 18,552 รายแล้ว

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เผยความสำเร็จ  “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน” อัตราดอกเบี้ยคงที่ ปีที่ 1 – ปีที่ 5 เท่ากับ 1.99% ต่อปี  มีจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 สนใจรับรหัสเข้าร่วมโครงการจากกรอบวงเงินเดิม 30,000 ล้านบาท ในวันนี้ (8 พฤษภาคม 2566) เวลา 16.00 น. ผ่าน Application : GHB ALL GEN และ GHB ALL จำนวนกว่า 18,552 ราย หรือคิดเป็นวงเงินสินเชื่อ
37,104 ล้านบาท ทั้งนี้ยังเปิดให้
ขอรับรหัสเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.00 น. โดยปัจจุบันมีผู้ประกันตนมายื่นขอสินเชื่อกับ ธอส. แล้วจำนวนมากกว่า 22,372 ล้านบาท 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยผลการขอรับรหัสเพิ่มเติมเป็นรอบที่ 2 ในการเข้าร่วม  “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน”  ที่ ธอส. และ สำนักงานประกันสังคม (สปส.)  ร่วมกันดำเนินการ ภายใต้กรอบวงเงินเดิม 30,000 ล้านบาท ในวันนี้ (8 พฤษภาคม 2566) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่า ณ เวลา 16.00 น.มีผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 ขอรับรหัสเข้าร่วมโครงการผ่าน Application : GHB ALL GEN และ GHB ALL แล้วจำนวนกว่า 18,552 ราย  หรือคิดเป็นวงเงินสินเชื่อ 37,104 ล้านบาท ทั้งนี้ ธอส. ยังคงเปิดให้ผู้ประกันตนที่สนใจ สามารถขอรับรหัสเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.00 น.โดยปัจจุบันมีผู้ประกันตนมายื่นขอสินเชื่อโครงการดังกล่าวกับ ธอส. แล้วจำนวนมากกว่า 22,372 ล้านบาทโดยจะได้รับสิทธิในการไถ่ถอนจำนอง (รีไฟแนนซ์) ที่ดินพร้อมอาคาร ห้องชุด(คอนโดมิเนียม) จากสถาบันการเงินอื่นและให้เปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้ประกันตนที่มีบัญชีเงินกู้ที่กู้อยู่กับ ธอส. ที่มีวงเงินกู้คงเหลือไม่เกิน 2 ล้านบาท/หลักประกัน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ ปีที่ 1 – ปีที่ 5 เท่ากับ 1.99% ต่อปี  ปีที่ 6–8 เท่ากับ MRR-2.00% ต่อปี (เท่ากับ 4.65%) และปีที่ 9 จนถึงตลอดอายุสัญญา เท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี (เท่ากับ 6.15%) (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ของ ธอส. อยู่ที่ 6.65% ต่อปี) ผ่อนชำระนานสูงสุด 40 ปี

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนที่รับรหัสเรียบร้อยแล้ว สามารถนำรหัสดังกล่าว พร้อมหนังสือรับรองสถานะความเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 เอกสารส่วนตัว เอกสารแสดงรายได้ และเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน มายื่นกู้กับ ธอส. ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยผู้ขอรับรหัสจะได้รับการแจ้งวันที่ให้มาติดต่อยื่นกู้ผ่านช่องทาง Line GHB Buddy หรือ ตรวจสอบลำดับการยื่นกู้ได้ที่ www.ghbank.co.th ทุกวันที่ 10,20,30 ของเดือน และทำนิติกรรม

ภายในวันที่ 31 มกราคม 2567 (หรือปิดก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มกรอบวงเงินโครงการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/ สาขาที่ท่านสะดวก หรือโทรสายด่วน 1506 หรือ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application : GHB ALL GEN และ www.ghbank.co.th