ธอส. รับประกาศนียบัตร ISO/IEC 38500:2015 การันตีการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร (IT Governance)

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ประธานกรรมการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน IT และนวัตกรรม ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นผู้แทนธนาคารรับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 38500:2015  ด้านการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร (IT Governance) จากบริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีนายบุคลากร ใจดี ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายและการตลาด เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้ โดยมีนายกฤษณ์ เสสะเวช กรรมการธนาคาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ ธอส. ร่วมเป็นสักขีพยานซึ่งมาตรฐาน ISO/IEC 38500:2015 (IT Governance) ที่ ธอส. ได้รับนั้น ถือเป็นการการันตีว่า ธอส. มี IT Governanceที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องตามกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enablers) ของรัฐวิสาหกิจ ที่มุ่งเน้นในการยกระดับการบริหารจัดการ โดยการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพสูงสุด และมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งยังตอบสนองและรองรับความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธนาคารได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ พิธีรับมอบประกาศนียบัตรดังกล่าว จัดขึ้น ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่