ธอส. ประกาศผู้ชนะการประกวดแบบบ้านประหยัดพลังงาน ภายใต้โครงการสินเชื่ออยู่เย็นเป็นสุข รับเงินรางวัลมูลค่ารวมมากกว่า 1 ล้านบาท

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ประกาศผู้ชนะการประกวดแบบบ้านประหยัดพลังงาน ภายใต้โครงการสินเชื่ออยู่เย็น เป็นสุข หลังมีนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป คณะบุคคลที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมทั่วประเทศ ร่วมส่งผลงานการออกแบบบ้าน มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและประหยัดพลังงาน เพื่อชิงทุนการศึกษาและเงินรางวัลมูลค่ารวมมากกว่า 1 ล้านบาท กว่า 265 ราย พร้อมเปิดให้ลูกค้า ประชาชนดาวน์โหลดแบบบ้านฟรี เพื่อใช้ประกอบการปลูกสร้างและยื่นคำขอสินเชื่อกับ ธอส. ได้ต่อไป

นายกฤษณ์ เสสะเวช กรรมการธนาคาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” พร้อมสนับสนุนให้คนไทยหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม ด้วยการเลือกปลูกสร้างบ้านประหยัดพลังงานมากขึ้น เพื่อก้าวสู่การเป็นธนาคารที่มีความยั่งยืนในระยะยาวโดยมุ่งมั่นส่งเสริมให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคมด้วยการมอบผลิตภัณฑ์ บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของลูกค้าประชาชน ด้วยการจัด “การประกวดแบบบ้านประหยัดพลังงาน”ภายใต้โครงการสินเชื่ออยู่เย็น เป็นสุข  โดยให้นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป หรือคณะบุคคลที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าประกวด ชิงเงินรางวัลรวม 1,040,000 บาท ผลปรากฏว่าตั้งแต่วันที่15 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา มีผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดถึง 265 ราย แบ่งเป็น 1) ประเภทบ้านประหยัดพลังงานขนาดเล็ก ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 150 ตารางเมตร งบประมาณการก่อสร้างไม่เกิน 3 ล้านบาท จำนวน 187 ราย และ 2) ประเภทบ้านประหยัดพลังงานขนาดใหญ่ ขนาดพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 150 ตารางเมตรขึ้นไป งบประมาณการก่อสร้างไม่เกิน 5 ล้านบาท จำนวน 78 ราย ซึ่งในการพิจารณาแต่ละรางวัลนั้น ได้มีผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาวิศวกร สภาสถาปนิก สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันอาคารเขียวไทย และผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมเข้าร่วมตัดสิน  โดยผู้ชนะการประกวดมีรายชื่อและรายละเอียด ดังต่อไปนี้

รางวัลการออกแบบบ้านประหยัดพลังงานขนาดเล็ก

รางวัลที่ 1  ได้แก่  ทีมโอบกอด  ได้รับเงินรางวัล 150,000 บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลที่ 2  ได้แก่  ทีม EVERYHOME  ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลที่ 3  ได้แก่  ทีมณิชชา-ศศิพิมพ์  ได้รับเงินรางวัล  50,000 บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลชมเชย ได้แก่  คุณอิสรานุวัฒน์ สาสาย ได้รับเงินรางวัล  20,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลชมเชย ได้แก่  คุณวสุ ขวัญอยู่เย็น  ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลการออกแบบบ้านประหยัดพลังงานขนาดใหญ่

รางวัลที่ 1  ได้แก่  คุณปริญญา เนตรคำ  ได้รับเงินรางวัล 300,000 บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลที่ 2 ได้แก่  ทีม สถาปนิก 58 จัดแถว ได้รับเงินรางวัล 200,000 บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลที่ 3  ได้แก่  ทีม GREENHAUS  ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลชมเชย  ได้แก่  คุณพีรพล สุทธิมรรคผล  ได้รับเงินรางวัล  50,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลชมเชย  ได้แก่  ทีม DeepD  ได้รับเงินรางวัล  50,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

สำหรับผลงานที่ชนะการประกวดจะถูกนำไปเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ธนาคาร เพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่ต้องการสร้างบ้านสามารถดาวน์โหลดแบบบ้านประหยัดพลังงาน ฟรี!!!!  เพื่อนำไปเป็นแบบในการปลูกสร้าง และยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารได้ต่อไป ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ลูกค้าธนาคารประหยัดค่าใช้จ่ายในการออกแบบบ้านและยังได้แบบบ้านที่มีคุณภาพตามหลักสถาปัตยกรรม อีกทั้งธนาคารยังได้ช่วยส่งเสริมให้ลูกค้าใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้วัสดุก่อสร้างที่ประหยัดพลังงานได้อีกด้วย  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคาร ได้ที่ Mobile Application :GHB ALL GEN และ www.ghbank.co.th