สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบภายในสู่ระดับสากล จัดงานสัมมนา “ความท้าทายที่ SFIs และการตรวจสอบภายในจะเผชิญในปัจจุบันและอนาคต”

นายรัฐสภา จิระกรานนท์ กรรมการธนาคารและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) (ลำดับที่ 7 นับจากซ้ายมือ) พร้อมด้วย นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ (The Government Financial Institutions Association : GFA) เข้าร่วมงานสัมมนา ความท้าทายที่ SFIs และการตรวจสอบภายในจะเผชิญในปัจจุบันและอนาคตโดยมีนางวิเรขา สันตะพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พร้อมด้วยนางสาวภาวิตา เฮงเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ธปท. และทีมผู้ตรวจสอบธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในงานสัมมนา ที่สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ คณะอนุกรรมการด้านตรวจสอบภายใน และ ธปท. ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อสื่อสารสิ่งที่ ธปท. คาดหวัง และแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Third Line) ของสถาบันการเงินของรัฐ เพื่อยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบภายในสู่ระดับสากล และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และทำให้สามารถให้บริการกับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ งานสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องวิมานเมฆ ชั้น 3 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566