GC คว้า 2 รางวัล ในงาน The Asset Corporate Awards 2019

ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (Senior Vice President) สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้แทนของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ขึ้นรับรางวัล The Asset ESG Corporate Awards 2019 ในระดับ Platinum Award ซึ่ง GC ได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3  

เนื่องจากเป็นองค์กรที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance (ESG)) จนเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมในวงกว้าง นอกจากนี้ GC ยังได้รับรางวัล The Best Initiatives in Environmental Stewardship ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้นำสูงสุดขององค์กร ที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

งานประกาศรางวัล The Asset ESG Corporate Awards 2019 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 โดยนิตยสาร The Asset ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นนำที่มุ่งเน้นทางด้านการดำเนินงาน การเงิน การลงทุน และการบริหารจัดการด้าน ESG  ณ โรงแรมโฟว์ ซีซันส์ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน