เอปสัน ผู้นำครบวงจร เทคโนโลยีสารสนเทศ : Thailand Top Company Awards 2020 : รางวัล อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

“เอปสัน คือหนึ่งในผู้นำของอุตสาหกรรมไอทีของโลกที่ได้รับการยอมรับในด้านนวัตกรรมจากผู้ใช้ทั่วโลก และถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 100 องค์กรที่มีความโดดเด่นทางนวัตกรรมติดต่อกันมาตลอด 9 ปี นับตั้งแต่ปี 2011 – 2019”


กับรางวัลอันทรงเกียรติ Thailand Top Company Awards 2020 สาขาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด ต้องยอมรับว่า บริการและสินค้ามุ่งเน้นตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มลูกค้าธุรกิจองค์กร ที่จะนำผลิตภัณฑ์ของเอปสันไปใช้งาน และเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จทางธุรกิจ

ยรรยง มุนีมงคลทร ผู้อำนวยการ บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด เล่าให้ฟังว่า เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าองค์กร เอปสันมีกลยุทธ์ในการบริหาร ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 ส่วน ประกอบด้วย

  1. สินค้าที่ตอบโจทย์ (Product Strategy) กล่าวคือ คิดค้นและพัฒนาสินค้าที่มีเทคโนโลยีที่สามารถนำเสนอคุณค่า (Value Proposition) แก้ไข Customer Pain Point เพื่อหวังตอบโจทย์ความต้องการด้านต่าง ๆ ของลูกค้าได้ โดยสินค้าที่ Focus คือ เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท, เครื่องพิมพ์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม, เลเซอร์โปรเจคเตอร์ และหุ่นยนต์แขนกล เพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับผู้ใช้งาน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด
  2. การบริการที่ดีเยี่ยม (Service Excellent) ครอบคลุมการบริการหลังการขายที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ, การประเมิน
    สต๊อกอะไหล่สินค้าที่แม่นยำเพื่อให้เพียงพอกับการบริการ, การเสริมสร้างความรู้เชิงลึกให้กับช่างหรือพนักงานผู้ให้บริการ ซึ่งทั้งหมดเพื่อสร้างประสบการณ์และความรู้สึกที่ดีให้กับลูกค้า
  3. พันธมิตรที่แข็งแกร่ง (Channel Strategy) ทั้งสร้างพันธมิตรหรือคู่ค้าทั้งการขายและการบริการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และสุดท้าย
  4. การสื่อสาร (Communication) มีการสร้างแบรนด์ต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าไว้วางใจคุณภาพและการบริการ ทั้งนำเสนอเทคโลยีที่สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งไปยังกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ รวมถึงการเป็นพันธมิตรกับแบรนด์ระดับโลก เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์ และการทำกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อสอดคล้องกับนโยบายขององค์กรที่ได้มีการทำข้อตกลงร่วมกันกับทาง UN โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เอปสันกลายเป็นองค์กรที่สร้างคุณค่า (Value) ให้กับสังคมได้อย่างยั่งยืน

ท้ายสุด ผู้อำนวยการ บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด มองว่า ความท้าทายของอุตสาหกรรมไอทีในยุคที่ธุรกิจต่าง ๆ ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น ทำให้บริษัทฯ จะต้องมุ่งการสื่อสาร ‘คุณค่า’ ของแบรนด์ และการนำเสนอสินค้าที่ตอบโจทย์ของผู้บริโภค จึงต้องทำผ่านการสร้าง Content ที่น่าสนใจมากพอ และเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึงผู้บริโภคได้ตรงกลุ่ม เพื่อจะนำข้อมูลสินค้าหรือบริการของบริษัท ตอกย้ำ ‘จุดยืน’ การเป็นผู้นำเทรนด์ และมีนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้มากเกินคาดหวัง (Exceed Customer Satisfaction) รวมถึงสามารถสร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่า (Better Tomorrow) ให้กับสังคมที่เราอยู่และโลกใบนี้”