โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล Empowering Tech Tourism

วิกฤต COVID-19 ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงทั้งวิถีการดำเนินชีวิต และธุรกิจต่าง ๆ ทั้งยังเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค New Normal อย่างเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ถือเป็นภาคที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวอย่างหนักหน่วง และส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างมหาศาล จึงเกิดเป็นโครงการ Empowering Tech Tourism หรือ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล ขึ้น เพื่อเป็นจุดริเริ่มและขยายต่อนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้าง ฟื้นฟูศักยภาพ ขยายโอกาส และจับคู่กับผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในยุค New Normal