ดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท รับประกาศนียบัตร โรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระดับดีเยี่ยม (Gold)

ดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับประกาศนียบัตรโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ระดับดีเยี่ยม (Gold) ระยะเวลาการรับรองตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 – วันที่ 31 พฤษภาคม 2568 โครงการโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจัดทำขึ้นโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อรับรองมาตรฐานของโรงแรมที่มีการจัดการด้านการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และยกระดับมาตรฐานการให้บริการของโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ประกาศนียบัตรระดับดีเยี่ยม (Gold) มอบให้กับโรงแรมที่ได้รับคะแนนประเมินสูงกว่า 80% ตามมาตรฐานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นการรับรองว่าดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการจัดการและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน