FWD ประกันชีวิตร่วมมอบโอกาสทางการศึกษา Giving a chance for school

FWD ประกันชีวิต มอบโอกาสทางการศึกษา

FWD ประกันชีวิต มอบโอกาสทางการศึกษา ผ่านกิจกรรม “Giving a chance for school”

ณ โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา อำเภอวิเศษชัยชาญ จ. อ่างทอง

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย มร.ไมค์ แพล็กซ์ตัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายอภิรักษ์ จิตรานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานดำเนินงานประกันชีวิต และมร. โจเชฟ คิ ง ยูว เฉิง ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานบริหารความเสี่ยง นำพนักงาน ตัวแทนจิตอาสาและสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม “Giving a chance for school” ณ โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา อำเภอวิเศษชัยชาญ จ. อ่างทอง

FWD ประกันชีวิต ร่วมมอบโอกาสทางการศึกษา Giving a chance for school

โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา เป็นโรงเรียนเอกชนขนาดเล็กที่เปิดทำการสอนมานานกว่า 101 ปี ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-มัธยมต้น ในอดีตเคยมีเด็กนักเรียนกว่า 900 คน แต่ในปัจจุบัน มีนักเรียนเหลืออยู่เพียง 126 คน เนื่องจากทางโรงเรียนไม่มีทุนรัพย์เพียงพอที่จะบริหารจัดการทางศึกษา ประกอบกับวิกฤตสถานการณ์น้ำท่วมในปี 2560 และในหลายๆ ปีที่ผ่านมา ทำให้โรงเรียนแห่งนี้ได้รับความเสียหายอย่างหนัก นับจนถึงปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดอาสาเข้ามาช่วยปรับปรุง ส่งผลให้เด็กนักเรียนได้รับผลกระทบในการมาเรียนหนังสือ เนื่องด้วยสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน รวมไปถึงการขาดแคลนอุปกรณ์ในการเรียน สื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และกิจกรรมสันทนาการที่จะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนหันมาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และมีสุขภาพร่างการที่แข็งแรง

FWD ประกันชีวิต ร่วมมอบโอกาสทางการศึกษา Giving a chance for school

FWD ประกันชีวิต ร่วมมอบโอกาสทางการศึกษา Giving a chance for school

มร.ไมค์ แพล็กซ์ตัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กิจกรรม Giving a chance for school ในครั้งนี้ เกิดขึ้น ภายใต้วัฒมนธรรมองค์กร (core value) ในเรื่อง “Care for people” หรือความใส่ใจต่อคนรอบข้าง เราต้องการมอบโอกาสให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา ด้วยตระหนักดีว่า ปัญหาดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาและชีวิตของเยาวชนไทยในระยะยาว ดังนั้น เมื่อพวกเขาได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดี เขาก็จะเป็นอนาคตที่ดีของประเทศไทย ส่งผลต่อการพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน”

บริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรม CSR ด้วยแนวทางการขับเคลื่อนดังต่อไปนี้

  • ปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล ประถม และมัธยม
  • ปรับปรุงหอประชุมโรงเรียน
  • ปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียน
  • บริจาคอุปกรณ์การเรียนและกีฬา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางจัก
  • บริการตรวจสุขภาพฟรีสำหรับชุมชนและนักเรียน
  • กิจกรรมบันเทิงและสันทนาการ

FWD ประกันชีวิต ร่วมมอบโอกาสทางการศึกษา Giving a chance for school

FWD ประกันชีวิต ร่วมมอบโอกาสทางการศึกษา Giving a chance for school

FWD ประกันชีวิต ร่วมมอบโอกาสทางการศึกษา Giving a chance for school

“เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต เรารู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้พัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนและให้โอกาสทางการศึกษา เพราะเราเชื่อมั่นว่า การศึกษา คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับเยาวชนไทย” ไมค์กล่าว

FWD ประกันชีวิต ร่วมมอบโอกาสทางการศึกษา Giving a chance for school

FWD ประกันชีวิต ร่วมมอบโอกาสทางการศึกษา Giving a chance for school

FWD ประกันชีวิต ร่วมมอบโอกาสทางการศึกษา Giving a chance for school