CS LOXINFOเปิดตัวบริการใหม่ “CSL Thai IX”

CS LOXINFO ยกระดับ ก้าวสู่การเป็นผู้นำรายแรกอินเทอร์เน็ตในไทยเปิดตัวบริการใหม่ “CSL Thai IX” ผู้ให้บริการศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตในและต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุด

ดร. สมชาย กิตติชัยกูลกิจ Acting CEO & MD CSLนำ CS LOXINFOยกระดับก้าวสู่การเป็นผู้นำรายแรกอินเทอร์เน็ตในไทย เปิดตัวบริการใหม่ “CSL Thai IX”บริการศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตในและต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดพร้อมด้วยโครงข่ายในประเทศ (Domestic Network) ที่ใหญ่ที่สุด บริการ Cloud และ Data Center ครบวงจร เสริมทัพด้วยโครงข่ายระหว่างประเทศ (International Network) ที่แข็งแกร่งพร้อมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทุกๆด้านคอยดูแลด้วยบริการมาตรฐานสากล

 

CS LOXINFOพร้อมเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงเครือข่ายทั่วโลก และเครือข่ายไทย ช่วยให้การติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ อีกทั้งการให้บริการในรูปแบบ“Carrier Neutral”รองรับการต่อเชื่อมจากผู้ให้บริการทั้งในและต่างประเทศทุกราย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ใช้บริการกลุ่มองค์กรต่างๆเช่น ISP, Content Provider, สถาบันการศึกษา, กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ทั้งใน และต่างประเทศ“CSL Thai IX”มีบริการครอบคลุมครบวงจร อาทิ IP Transit, Cloud, OTT, IXและบริการใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 

ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตทั้งในประเทศ (Domestic Exchange) และต่างประเทศ (International Exchange) จะสามารถช่วยองค์กรยกระดับการติดต่อสื่อสารไปอีกขั้น เสริมสร้างศักยภาพให้องค์กรสามารถเพิ่มโอกาสการแข่งขันต่อยอดธุรกิจในทุกมิติเพื่อตอบรับยุค Digital Transformation

 

ทำไมต้องเลือกใช้บริการ CSL Thai IX

– CSL Thai IX is Thailand’s Carriers Neutral Internet Exchange that provides the connectivity as the hub for Thailand, CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam) and others.

– Extend connectivity from Carrier, Internet Exchange and Cloud service providers with cost effectiveness and better latency.

– Network Connectivity to major Data Center and Cloud Platform

– Connect with major IP Transit and Over The Top providers

– Pay per use