มทร.ธัญบุรี เปิดรับ ธนาคารหน่วยกิต :Credits Bank ป.โท

มทร.ธัญบุรี รุกคืบ ลุยเปิดรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต :Credits Bank) ระดับปริญญาโท 4 คณะ 11 หลักสูตร

รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เผยว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี พร้อมเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ และขานรับการเข้าสู่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยได้พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเชิงนวัตกรรม RILL (RMUTT INNOVATIVE LIFELONG LEARNING) เพิ่มรูปแบบการเรียนรู้หลากหลายช่องทาง เรียนได้ทุกช่วงวัย เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  การเรียนการสอนหรืออบรมที่ไม่เน้นปริญญา (Non Degree) สามารถสะสมในธนาคารหน่วยกิต (Credits Bank) ของมหาวิทยาลัย และเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพื่อขอรับใบปริญญา

ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้การดำเนินงานพัฒนาสื่อ MOOCs การพัฒนา e-Learning กว่า 1500 วิชาของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดสอน MOOCs ร่วมกับ TCU 15 รายวิชา นอกจากนี้ยังมีโครงการเรียนออนไลน์ หรือฝึกอบรมด้าน ICT เพื่อให้ได้รับประกาศนียบัตรของ IC3 ,CompTIA, ICDL และ RMUTT ICT STANDARD เพื่อการเทียบโอนรายวิชาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ อีกทั้งอบรมตามมาตรฐานของสถาบันวิชาชีพต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

 

ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยเปิดรับผู้สนใจเข้าศึกษา โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต :Credits Bank) ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2562 ทั้งหมด 4 คณะ 11 หลักสูตร ได้แก่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมีประยุกต์ สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา

 

สำหรับคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา บุคคลทั่วไป นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ผู้มีประสบการณ์ทุกช่วงวัย ผู้สูงอายุ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา หรือ ไม่สำเร็จปริญญาตรี (มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี) โดยสามารถเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ได้ 6 รูปแบบ ได้แก่ การเทียบโอนรายวิชา การทดสอบมาตรฐาน (CS : Credits from Standardized Tests) การทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน (CE : Credits from Examination)  การศึกษาหรืออบรมที่ไม่ได้จัดโดยสถาบันอุดมศึกษา (CT: Credits from Training) ความรู้หรือประสบการณ์จากแฟ้มสะสมผลงาน (CP: Credits from Portfolio) และการศึกษาหรืออบรมหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ได้รับปริญญา (CN :   Credits from Non-degree program)

 

ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2562 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.grad.rmutt.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-2549-369