Home / HAPPENING / “พลาสติกสร้างฝัน ก้าวแรกสู่มืออาชีพ (Crafting Your Own Business)”

“พลาสติกสร้างฝัน ก้าวแรกสู่มืออาชีพ (Crafting Your Own Business)”

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จับมือกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และ สถาบันพลาสติก สร้างผู้ประกอบการใหม่ด้วย กิจกรรม “พลาสติกสร้างฝัน ก้าวแรกสู่มืออาชีพ (Crafting Your Own Business)”

กรุงเทพฯ 19 กรกฎาคม 2562 – กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือกับบริษัท พีทีที โกลบอล  เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC และสถาบันพลาสติก จัดงานแถลงข่าวกิจกรรม “พลาสติกสร้างฝัน ก้าวแรกสู่มืออาชีพ (Crafting Your Own Business)” ขึ้น ณ งาน Thailand Industry Expo 2019 อิมแพคเมืองทองธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) และผู้ที่สนใจ ร่วมส่งผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ประจำวันที่ผลิตจากพลาสติก เพื่อต่อยอดโมเดลธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นจริง

 

กิจกรรม“พลาสติกสร้างฝัน ก้าวแรกสู่มืออาชีพ (Crafting your own Business)” ในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือสามประสานระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC และสถาบันพลาสติก เล็งเห็นตรงกันถึงความสำคัญของการสร้างสังคมผู้ประกอบรุ่นใหม่ด้านพลาสติก (Plastic Startup Community) อันมีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้านนวัตกรรม เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตในระยะยาว ซึ่งภาครัฐ โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการส่งเสริม และกระตุ้นให้เกิดผู้ประกอบการรุ่นใหม่มาอย่างต่อเนื่อง

 

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผู้ประกอบการรายใหม่ด้านนวัตกรรมสามารถผู้นำในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างแท้จริงตามนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศ จึงจำเป็นต้องแสวงหาและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ โดยใช้นวัตกรรมให้มีศักยภาพและสามารถแข่งขันในตลาดสากลได้ 

 

นายวัชรุน จุ้ยจำลอง ผู้อำนวยการกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า เพื่อให้สังคมผู้ประกอบใหม่ด้านพลาสติกเกิดขึ้นได้นั้น ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ไปสู่การดำเนินธุรกิจ  และการทำให้เกิดปัจจัยสนับสนุนที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่กลุ่มนี้ เช่น รูปแบบของแหล่งเงินทุน สิทธิประโยชน์ที่เอื้อกับรูปแบบของการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น เพื่อนำประเทศไทยก้าวผ่านการเป็นประเทศที่ใช้ประสิทธิภาพเป็นแรงขับเคลื่อน (Efficiency-driven Economy) สู่การเป็นประเทศที่ใช้นวัตกรรมเป็นแรงขับเคลื่อน (Innovation-driven Economy) ได้

 

นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานพัฒนาตลาด กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC เปิดเผยว่า กิจกรรม “พลาสติกสร้างฝัน ก้าวแรกสู่มืออาชีพ (Crafting Your Own Business)” นี้ เป็นการแสวงหาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์จากพลาสติก ไม่ว่าจะเป็น Bio Plastic  หรือพลาสติกย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ พลาสติกรีไซเคิลภายใต้โครงการ Upcycling Plastic Waste และการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเหล่านั้น

 

โดยมีแผนการจัดอบรมซึ่งจะจัดขึ้นที่ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 กล้วยน้ำไท ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่าง  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันพลาสติก และศูนย์ความร่วมมือและพัฒนาผลิตภัณฑ์  (Customer Solution Center : CSC) ของบริษัท   พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC

 

ทั้งนี้  เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และความรู้พื้นฐานสำหรับการประกอบธุรกิจ เพื่อสร้างโมเดลธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ เป็นต้น ดังนั้น จึงขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ประจำวันที่ผลิตจากพลาสติก ด้วยไอเดียสร้างสรรค์ เพื่อคว้าโอกาสในการเข้าสู่ธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างมืออาชีพ ตามแนวคิด “คิดได้ ทำได้ ขายเป็น”

 

สุดท้าย นายเกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก กล่าวว่า กิจกรรม “พลาสติกสร้างฝัน ก้าวแรกสู่มืออาชีพ (Crafting Your Own Business)”  ยังได้ปลูกฝังแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด   ให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และผู้ที่สนใจ สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและนำนวัตกรรมไปปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร ไปสู่การสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม ชุมชน สังคม รวมถึงธุรกิจอีกด้วย

 

กิจกรรม “พลาสติกสร้างฝัน ก้าวแรกสู่มืออาชีพ (Crafting Your Own Business)” เปิดรับผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ประจำวันที่ผลิตจากพลาสติก ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2562 และจะประกาศผลรางวัลชนะเลิศในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://csc.pttgcgroup.com หรือสอบถามที่ศูนย์ความร่วมมือและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Customer Solution Center: CSC) โทร. 091-7943934