ซีพีเอฟสานต่อโครงการ “PARTNER TO GROW…เติบโต เคียงข้าง อย่างยั่งยืน” ต่อเนื่องปี 2 หนุนคู่ค้าธุรกิจสร้างห่วงโซ่อุปทานอาหารที่ยั่งยืน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มุ่งมั่นสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคู่ค้าธุรกิจสู่การเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ “PARTNER TO GROW…เติบโต เคียงข้าง อย่างยั่งยืน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  และในปีนี้เอง ซีพีเอฟได้ขยายโครงการพัฒนาคู่ค้าธุรกิจ ครอบคลุมทั้ง กลุ่มธุรกิจ SMEs, กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ได้มีขีดความสามารถทางการแข่งขันสูงขึ้น สร้างโอกาสทางธุรกิจในอนาคต จับมือเติบโตไปด้วยกัน

นางสาวธิดารัตน์ เดชายนต์บัญชา ผู้บริหารสูงสุด สายงานจัดซื้อกลาง ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า โดยให้ความสำคัญการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้คู่ค้าธุรกิจดำเนินธุรกิจอย่างเป็นเลิศ สามารถปรับตัวรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับนโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืน ได้มาตรฐานสากล หนุนธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน จากการดำเนินโครงการ “PARTNER TO GROW…เติบโต เคียงข้าง อย่างยั่งยืน” ในปีแรก สามารถช่วยคู่ค้าธุรกิจที่เป็นผู้ประกอบการ SMEs กว่า 500 ราย ได้เห็นความสำคัญและนำองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีไปประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG)

สำหรับโครงการ “PARTNER TO GROW…เติบโต เคียงข้าง อย่างยั่งยืน” ในปีนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าธุรกิจเพิ่มขึ้น ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจ SMEs กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ เพื่อให้คู่ค้าพันธมิตรรับทราบเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัท ร่วมพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานรับมือกับสถานการณ์และความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนสร้างสรรค์นวัตกรรมและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรองรับการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว ตอกย้ำความร่วมมือและทุ่มเทพัฒนาขีดความสามารถการดำเนินธุรกิจ ส่งมอบสินค้าตามมาตรฐานสากล และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั่วโลก

“ซีพีเอฟตั้งเป้าเชิญให้คู่ค้าธุรกิจกลุ่ม SMEs เข้ามาร่วมโครงการมากขึ้น ผ่านกิจกรรมหลากหลาย ภายใต้โครงการ SMEs Plus อาทิ โครงการ Value Chain Cost Optimization for SMEs, SMEx ต้นทุนต่ำ นำรักษ์โลก, Carbon Footprint for Product, SME Development Program on Food Safety เป็นต้น โดยเน้นช่วยพัฒนาองค์ความรู้และทักษะซึ่งเป็นพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจเพื่อส่งมอบสินค้าคุณภาพได้มาตรฐาน รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงาน การลดการสูญเสีย การลดต้นทุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ จนถึงรวมถึงการให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมคู่ค้าสามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก และกฎระเบียบทางการค้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร้างการเติบโตไปด้วยกัน” นางสาวธิดารัตน์กล่าว

การดำเนินโครงการ “PARTNER TO GROW…เติบโต เคียงข้าง อย่างยั่งยืน”  มีเป้าหมายสนับสนุนคู่ค้า โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ให้มีการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหาร การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดิบ ตลอดจนการจัดการอย่างยั่งยืนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน มีธรรมาภิบาลในการกำกับดูแลธุรกิจ โปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอรัปชัน สอดคล้องกับนโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้าธุรกิจของซีพีเอฟ เสริมสร้างศักยภาพของคู่ค้าธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกัน

นอกจากโครงการช่วยสร้างเสริมศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันแล้ว บริษัทฯ ยังคงสนับสนุนคู่ค้าธุรกิจมีความแข็งแรงทางการเงินอย่างต่อเนื่อง ผ่าน โครงการ “CPF x BBL เสริมสภาพคล่อง…เคียงข้างคู่ค้า” ที่ซีพีเอฟร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพตั้งแต่ปี 2565 เพื่อสนับสนุนให้คู่ค้าของซีพีเอฟเข้าถึงสินเชื่อหมุนเวียนด้วยดอกเบี้ยพิเศษ ช่วยให้คู่ค้าสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และมีศักยภาพในการขยายงานรองรับการเติบโตได้ สร้างโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจของคู่ค้า SMEs ในระยะยาว./