ประชุม 6th COB Working Group Meeting และ COB-TFWG Joint Consultative Meeting

สำนักงานประกันภัยรถผ่านแดนแห่งชาติ (Thailand National Bureau of Insurance) โดยนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ในฐานะรองประธานสภาสำนักงานประกันภัยรถผ่านแดนแห่งอาเซียน และหัวหน้าคณะทำงานเข้าร่วมประชุม 6th Council of Bureaux Working Group Meeting และ COB-TFWG Joint Consultative Meeting

ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานประกันภัยรถผ่านแดนแห่งบรูไนดารุซซาลาม (Brunei Insurance Takaful Association (BITA)) ร่วมกับสำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) และการสนับสนุนจาก ASEAN Insurance Council (AIC)

 

โดยมีผู้แทนจากสำนักงานประกันภัยรถผ่านแดนของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ผู้แทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียน ผู้แทนจาก ASEAN Insurance Council เข้าร่วมประชุม โดยการประชุมในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ Council of Bureaux (COB) มีการจัดประชุมในรูปแบบ Joint Consultative Meeting ร่วมกับ ASEAN Transport Facilitation Working Group – TFWG

 

ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐจากกระทรวงคมนาคมของทั้ง 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามพิธีสาร 5 และประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และ ภาคประกันภัยอาเซียน ในการดำเนินการร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกรอบความตกลงอาเซียน ว่าด้วยการประกันภัยรถผ่านแดนอย่างเป็นรูปธรรม ณ เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน