Home / HAPPENING (page 30)

HAPPENING

ข่าวประชาสัมพันธ์

มทร.ธัญบุรี ช่วยนักศึกษาออกค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ มหาวิทยาลัยได้อนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตรวจหาเชื้อไวรัส Covid-19 สำหรับนักศึกษามทร.ธัญบุรี โดยจะช่วยเหลือนักศึกษาที่ต้องไปรับการตรวจหาเชื้อตามคำสั่งแพทย์ ให้มีสิทธิเบิกจ่าย ได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อครั้ง ทั้งนี้หากตรวจพบเชื้อไวรัส Covid-19 นักศึกษาที่เข้ารับการรักษาสามารถเบิกจ่ายค่ารักษาตามสิทธิที่นักศึกษามีอยู่ แต่ค่าใช้จ่ายที่เกินกว่าสิทธิที่นักศึกษาเบิกจ่ายได้ มทร.ธัญบุรีจะนำเงินจากกองทุนสุขภาพนักศึกษา ช่วยค่ารักษาพยาบาลในส่วนที่เกินตามจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ซึ่งนักศึกษาสามารถยื่นเอกสารการเบิกจ่ายต่อกองพัฒนักศึกษา พร้อมแนบหลักฐาน ดังนี้ สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หลักฐานค่าใช้จ่ายจากสถานพยาบาล และใบรับรองการตรวจที่ระบุความจำเป็นในการตรวจหาเชื้อไวรัส Covid-19 รวมถึงมหาวิทยาลัยได้จัดทำประกัน Covid -19 ให้กับอาจารย์ บุคลากร และกรรมการสภาของมหาวิทยาลัย โดยใช้งบประมาณ 500,000 บาท นอกจากนี้ มาตรการในการดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid -19 มทร.ธัญบุรีได้มีการจัดตั้งวอลล์รูมแก้ไขและป้องกันปัญหาทั้งระบบ โดยการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ซึ่งจะเริ่มในเดือนเมษายนจนถึงเดือนมิถุนายน จะเป็นการการเรียนระบบออนไลน์ ส่วนบุคลากรจะจัดให้ทำงานแบบ Work …

Read More »

สสว.ร่วมมือ มทร.ธัญบุรี เสริมเทคโนโลยีเมล่อนสุพรรณบุรี ปี 2

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร คลัสเตอร์เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรเมล่อนสุพรรณบุรี ปี 2 ความร่วมมือ สสว.และ มทร.ธัญบุรี ภายใต้โครงการสนับสนุน SME ปี 2563 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกเมล่อนบ้านหนองคาง ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานของคลัสเตอร์เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรเมล่อนสุพรรณบุรี โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้ดำเนินการกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการสนับสนุน SME ปี 2563 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานของคลัสเตอร์ กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรฯ ครั้งนี้ เจาะกลุ่มไปที่ผู้ประกอบการซึ่งมีกลุ่มเกษตร-ผู้ประกอบการที่ปลูกเมล่อน ซึ่งเป็นผลไม้เศรษฐกิจสำคัญ และเป็นที่ต้องการของตลาด จากผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งสามารถปลูกได้หลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยเลือกพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี ซึ่งมีกลุ่มเกษตร-ผู้ประกอบการที่ปลูกเมล่อนอยู่เป็นจำนวนมาก อำนาจ แตงโสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจงงาม ผู้นำวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกเมล่อนบ้านหนองคาง เล่าว่า การปลูกเมล่อนสุพรรณบุรี เริ่มต้นเมื่อปี 2549 โดยจุดประสงค์ต้องการให้ครอบครัวมีความอบอุ่น ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น …

Read More »

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีลงนามความร่วมมือ กับ บริษัท เบฟเทค จำกัด สนับสนุนการผลิตเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เพื่อสุขภาพอนามัยสำหรับมือ ร่วมกู้สถานการณ์วิกฤติ COVID-19

นับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญ เพื่อร่วมกันก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19 ด้วยความร่วมมือกันของภาครัฐและภาคเอกชน ระหว่าง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และ บริษัท เบฟเทค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในการลงนามความร่วมมือสนับสนุนการผลิตเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เพื่อสุขภาพอนามัยสำหรับมือ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสถานพยาบาลเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์อย่างรวดเร็วและทั่วถึง ลดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมี โดยมี นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง ดร.พิษณุ วิเชียรสรรค์ คุณบรรจง ชินธนะศิริ คุณกมลนัย ชัยเฉนียน ร่วมลงนาม ณ สถาบันโรคผิวหนัง เมื่อเร็วๆนี้ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า “เป็นที่ทราบกันดีว่าช่วงนี้การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ยังไม่สามารถยับยั้งการแพร่ระบาดได้ …

Read More »

ม.มหิดล เตรียมพร้อมมุ่งสู่ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยโลก สร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ เปิดห้องปฏิบัติการแลกเปลี่ยนวิชาการ

ในการพัฒนาประเทศให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลก การพัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมถือเป็นภารกิจสำคัญของสถาบันอุดมศึกษา โดยที่ผ่านมา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้มีนโยบายที่จะผลักดันให้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็น 1 ในมหาวิทยาลัยต้นแบบของประเทศที่จะขึ้นไปอยู่ใน 1 ใน 100 อันดับมหาวิทยาลัยโลก สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานที่ทำรายได้จากนวัตกรรมเป็นลำดับต้นๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเกิดจากการผลักดันงานวิจัยที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและยาวนานมากว่า 30 ปี ไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะเรื่องวัคซีนเดงกี่ หรือ ไข้เลือดออก ซึ่งตอนนี้ทางบริษัทเอกชนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีกำลังทำการศึกษาวิจัยในคน และมีแนวโน้มที่จะนำออกไปสู่ตลาดโลก เพื่อช่วยป้องกันการติดเชื้อไข้เลือดออก อาจารย์ ดร. นายแพทย์กิตติพงศ์ ไพบูลย์สุขวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานวัตกรรม สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวถึงนโยบายในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมของสถาบันฯ โดยมองไปถึงตัวชี้วัดในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกในด้านความเป็นนานาชาติ (Internationalization) ซึ่งที่ผ่านมา สถาบันฯ ได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย 2 มหาวิทยาลัย ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยได้เปิดให้นักศึกษาทางการแพทย์จากประเทศอินโดนีเซียมาศึกษาดูงานเป็นเวลาอย่างน้อย 4 สัปดาห์ที่สถาบันฯ เพื่อเพิ่มบรรยากาศความเป็นนานาชาติ โดยในปีที่ผ่านๆ …

Read More »

“สมศ.”เปิดเวทีฟังข้อเสนอพัฒนากรอบการประเมินฯ รอบห้า ต่อยอด “กัลยาณมิตรประเมิน” เพื่อสะท้อนผลสู่การพัฒนาสถานศึกษาต่อไป

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อพัฒนากรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบห้า โดยมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการอาชีวศึกษา โดยความคิดเห็นส่วนใหญ่ต้องการให้การประเมินคุณภาพภายนอกมีความยืดหยุ่น  เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของการศึกษา สถานศึกษาทุกแห่งควรได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก 1 ครั้งในทุก  5 ปี นอกจากนี้เสนอแนวคิดให้คงความเป็น “กัลยาณมิตร” ที่เน้นการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม สมศ.จะสรุปผลการรับฟังที่ได้รับ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา เพื่อการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบห้าต่อไป โดยสมศ.จะจัดให้มีประชาพิจารณ์อีกครั้งภายหลังจากได้กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบห้าแล้ว นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือสมศ. กล่าวว่า สมศ.ได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วประเทศทั้ง 4 ภูมิภาค ได้แก่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง  เพื่อพัฒนากรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบห้า ทั้งการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการอาชีวศึกษา ทั้งนี้จากการสรุปความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย กับการพัฒนากรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบห้า พบว่า ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการประเมินคุณภาพภายนอกว่าควรสอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน โดยเน้นการประเมินเพื่อพัฒนาและรักษาคุณภาพการจัดการศึกษา และประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์ ผ่านสมรรถนะของผู้เรียนเป็นหลักมากกว่าการประเมินผ่านเอกสาร โดยแนวทางดังกล่าวถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของระบบการประเมินภายนอก ซึ่งเป็นแนวทางที่ …

Read More »

ออมสิน ปิดสาขานิคมอุตสาหกรรมบางปูชั่วคราว หลังพบลูกจ้างปฏิบัติการใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ Covid-19

ธนาคารออมสิน

รายงานข่าวจากธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารได้รับรายงานจากธนาคารออมสิน สาขานิคมอุตสาหกรรมบางปู เขตสมุทรปราการ 1 กรณีมีลูกจ้างปฏิบัติการธนาคารออมสิน จำนวน 1 ราย ได้ไปร่วมงานอุปสมบท และได้ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนวังตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา จากเหตุการณ์ข้างต้น ธนาคารออมสิน ได้ส่งตัวลูกจ้างปฏิบัติการดังกล่าวเข้ารับการตรวจเพื่อหาเชื้อ Covid-19 ทันที ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจ และต้องกักตัวเองเพื่อเฝ้าดูอาการเป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และเพื่อความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน และผู้ที่มาติดต่อ รวมถึงเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ของธนาคาร ธนาคารฯ จึงขอประกาศปิดทำการสาขานิคมอุตสาหกรรมบางปู เขตสมุทรปราการ 1 เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 18-20 มีนาคม 2563 เพื่อทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค และอบโอโซน …

Read More »

ธ.ออมสิน เดินหน้าพัฒนา Big Data ร่วมกับ GBDi

ธนาคารออมสิน

สัณฐาน อยู่ศิริ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มยุทธศาสตร์ และรศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้าน Big Data ระหว่างธนาคารออมสิน และสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ณ ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน เมื่อเร็วๆนี้ เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในด้าน Data Science, Data Analytic และ Business Intelligence รวมถึงยกระดับและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) จัดทำ Business Model ที่มีประโยชน์และเหมาะสมแก่ธนาคาร เพื่อมุ่งสู่การเป็นธนาคารที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

Read More »

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ที่ไม่มีท่าทีจะหยุด ‘ธนาคารกรุงเทพ’ ลดดอกเบี้ยเงินกู้ทั้ง 3 ประเภท 0.125-0.25% ช่วยแบ่งเบาภาระลูกค้า

เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระลูกค้า ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ที่ไม่มีท่าทีจะหยุด ธนาคารกรุงเทพ ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทั้ง 3 ประเภท เอ็มแอลอาร์ 0.125% เอ็มโออาร์ 0.25% และเอ็มอาร์อาร์ 0.125% เพื่อช่วยเหลือลูกค้า ผู้ประกอบการ และหวังช่วยกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยภาพรวม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 สุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อเอ็มแอลอาร์ (MLR) หรืออัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate) ลง 0.125% อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อเอ็มโออาร์ (MOR) หรืออัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate) ลง 0.25% และอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อเอ็มอาร์อาร์ (MRR) หรืออัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี …

Read More »

ดีแทควางแผนพร้อมรับมือจราจรออนไลน์ยุคโควิด-19 เน็ตใช้งานพุ่งแหล่งพักอาศัย

ดีแทคจัดเตรียมความพร้อมโครงข่ายและขยายสัญญาณมือถือรองรับการใช้งานเติบโตสูงกว่าปกติในไตรมาสแรก รองรับกระแสใช้เน็ตทำงานที่บ้าน (Work from home) ที่มีผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 เผยการใช้งานพุ่งสูงแบบกระจายพื้นที่ตามแหล่งพักอาศัย จัดทีมงานจับตาวิเคราะห์การใช้งานมือถือเพื่อเสริมทัพโครงข่าย 2 แผน ชู Massive MIMO เพิ่มประสิทธิภาพ 3 เท่า เพื่อให้ลูกค้าใช้งานมั่นใจทุกสถานการณ์ นายประเทศ ตันกุรานันท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทคโนโลยี บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า “พวกเราดีแทคได้วิเคราะห์แนวโน้มการใช้มือถือจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 เพื่อจัดทำแผนรองรับในกรณีฉุกเฉิน โดยจัดวางทีมงานในสายงานดูแลโครงข่ายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น พร้อมกับพวกเราได้ทำงาน 24 ชั่วโมง ทุกวัน เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจในการใช้งานมือถือ โดยเฉพาะการใช้งานที่เพิ่มขึ้นจากที่พักอาศัยตามนโยบายทำงานจากที่บ้านขององค์กรต่างๆ ทั้งนี้ ทีมงานพัฒนาโครงข่ายของเราได้ติดตามข้อมูลตั้งแต่ช่วงเกิดวิกฤตโควิด-19 เพื่อการวิเคราะห์การใช้งานมือถือและจัดทำโซลูชั่นเพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตการใช้ดาต้าในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป จากกักตัวเพื่อดูอาการและการทำงานที่บ้าน” รายงานจากดีแทคพบว่าผู้ใช้งานจากฐานลูกค้ารวมในไตรมาสแรก (1 มกราคม-19 มีนาคม 2563) ให้ความสำคัญกับแอปพลิเคชันรองรับการทำงานจากบ้านเพื่อรับวิกฤตโควิด-19 โดยแอปพลิเคชันที่เติบโตสูงสุด 5 …

Read More »

กลุ่ม ปตท. สนับสนุนแอลกอฮอล์ ช่วยไทยสู้ COVID-19

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  (COVID–19) ในประเทศไทย ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในเชิงการแพทย์ อาทิ แอลกอฮอล์ มีไม่เพียงพอต่อความต้องการในตลาด กรมสรรพสามิตจึงได้ออกประกาศ 2 ฉบับ เพื่อปลดล็อคให้ผู้ผลิตสามารถบริจาคหรือจำหน่ายแอลกอฮอล์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณสุขได้ นั้น เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหาร ปตท. ส่งมอบแอลกอฮอล์เกรดคุณภาพสูงสำหรับยา (pharmaceutical grade) ปริมาณ 15,000 ลิตร ซึ่งจัดหาจากบริษัทผู้ผลิตแอลกอฮอล์ตามเงื่อนไขที่ระบุในประกาศฉบับล่าสุดของกรมสรรพสามิต ให้แก่องค์การเภสัชกรรม โดยมี นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เป็นผู้รับมอบ ซึ่งแอลกอฮอล์เกรดคุณภาพสูงนี้ จะนำมาผลิตเป็นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อสำหรับใช้ในหน่วยงานทางการแพทย์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมการระบาดและดูแลสุขภาพประชาชน จะเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้แก่ประชาชนคนไทย “หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID–19 จะคลี่คลายลงในเร็ววัน กลุ่ม ปตท. พร้อมสนับสนุนหากมีความต้องการเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือประชาชนคนไทย …

Read More »