Hall of Fame

ธอส. คว้า 99.92 คะแนน ผลประเมิน ITA ปี 2565 สูงที่สุดอันดับหนึ่งในกลุ่มรัฐวิสาหกิจ 6 ปีต่อเนื่อง

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกาศผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งผลปรากฏว่า ธอส. ได้ 99.92 คะแนน สูงสุดตั้งแต่เข้าร่วมประเมิน และ สูงที่สุดอันดับ 1 ในกลุ่มรัฐวิสาหกิจต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 สะท้อนการเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐชั้นนำของประเทศไทยที่มีมาตรฐานการบริหารจัดการและการดำเนินงานในทุกมิติที่มีประสิทธิภาพมีความโปร่งใส และเป็นธรรม พัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็ง และสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ประชาชน และบุคลากรภายในองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกาศผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งผลปรากฏว่า ธอส. ได้ผลประเมินที่ 99.92 คะแนน อยู่ในระดับ AA ถือเป็นหน่วยงานที่ได้รับคะแนนประเมินสูงสุดอันดับ 1 ในกลุ่มรัฐวิสาหกิจต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน 8,303 หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ …

Read More »

กรรมการผู้จัดการ ธอส. รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “บัญชีจุฬาฯ ดีเด่น” ครั้งที่ 20

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้เป็น “บัญชีจุฬาฯ ดีเด่น” ครั้งที่ 20 (พ.ศ. 2563) ซึ่งสมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดให้มีรางวัลดังกล่าวขึ้น เพื่อประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ใช้ความรู้ความสามารถในวิชาชีพจนประสบความสำเร็จสร้างคุณงามความดี และมีผลงานโดดเด่น สร้างชื่อเสียงและคุณประโยชน์ให้กับสมาคมนิสิตเก่าฯ ตลอดจนสังคมส่วนรวม และประเทศชาติ โดยมี รศ.บุญเสริม วิมุกตะนันทน์ อุปนายกสมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

Read More »

เซ็นทรัล รีเทล คว้า 2 รางวัลแห่งความภูมิใจ “Best CEO” และ “Best CFO” ย้ำภาพผู้นำค้าปลีกแห่งอนาคต

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คว้า 2 รางวัลสุดยอดผู้บริหารประจำปี 2564 ในกลุ่มบริการ นำโดย นายญนน์  โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับรางวัล “Best CEO” และ นายไท  จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน ได้รับรางวัล “Best CFO” จากงาน IAA Awards for Listed Companies 2021 จัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานมอบรางวัล ซึ่งรางวัลดังกล่าวถือเป็นเครื่องการันตีความสำเร็จในการบริหารธุรกิจ และการจัดการด้านการเงินและการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ของ เซ็นทรัล รีเทล ที่พร้อมมุ่งเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นด้านการให้บริการแก่ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนพัฒนา …

Read More »

ออมสิน คว้ารางวัลธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี 2565 ติดต่อกันเป็นปีที่ 7

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และนายวีระชัย อมรถกลสุเวช รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ รับ 4 รางวัลเกียรติยศ จาก นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ประธานในพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ Money & Banking Awards 2022 ซึ่งจัดขึ้นโดยวารสารการเงินธนาคาร โดยรางวัลที่ธนาคารออมสินได้รับจำนวน 4 รางวัล คือ รางวัล “ธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยแห่งปี 2565 Best Retail Bank of the Year 2022” ซึ่งเป็นการครองตำแหน่งติดต่อกันเป็นปีที่ 7 รางวัล “ธนาคารยอดเยี่ยม ด้านเงินฝาก 2565 Best Service Provider – Deposit 2022” รางวัล “ธนาคารยอดเยี่ยม ด้านสินเชื่อเอสเอ็มอี …

Read More »

ออมสิน คว้ารางวัล AREA 2022 “Social Empowerment” โครงการลดดอกเบี้ยจำนำทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน รับรางวัลชนะเลิศ Asia Responsible Enterprise Awards 2022 หรือ AREA 2022 ในสาขา Social Empowerment จาก Enterprise Asia ในฐานะองค์กรภูมิภาคเอเชียที่สนับสนุนการเสริมสร้างพลังทางสังคม จากการดำเนินโครงการลดดอกเบี้ยจำนำทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่สูงถึง 28% ลดเหลือ 16 – 18% ทำให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม ถือเป็นกลไกสำคัญที่นำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางการเงิน และช่วยลดปัญหาหนี้นอกระบบได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนให้กับประเทศ โดยตั้งแต่เริ่มโครงการกว่า 1 ปี ได้อนุมัติสินเชื่อให้ประชาชนรายย่อยมากกว่า 1 ล้านราย ทั้งนี้ยังเป็นการตอกย้ำความสำเร็จในการมุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ 2 เป้าหมาย คือ เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจน (No …

Read More »

ธอส. สถาบันการเงินแห่งแรกของไทย ที่ได้รับรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2022 สาขา Corporate Sustainability Reporting ในระดับภูมิภาคเอเชีย สะท้อนการเป็น Sustainable Bank

ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) คว้ารางวัล Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2022 สาขา Corporate Sustainability Reporting จากการดำเนินโครงการ “Sustainable [GH]Bank for Thai People” ถือเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกของไทยที่ได้รับรางวัลสาขานี้ สะท้อนการเป็น Sustainable Bank ซึ่งครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดย ธอส. ยังคงความเป็นผู้นำในตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย ที่นำแนวทางการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน มาร่วมสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้กับสังคมไทย เพื่อ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” ตามพันธกิจธนาคารมาอย่างต่อเนื่อง   นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส. คว้ารางวัล Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2022 สาขา Corporate …

Read More »

‘มิชลิน’ ได้รับยกย่องเป็นหนึ่งในบริษัทนวัตกรรมระดับโลก 100 อันดับแรก ประจำปี 2565 โดยการจัดอันดับของ ClarivateTM

มิชลินได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งในบริษัทนวัตกรรมชั้นนำ 100 อันดับแรกของโลก รางวัลดังกล่าวมอบให้เพื่อเชิดชูเกียรติทีมงานฝ่ายวิจัยและพัฒนาจำนวน 6,000 คนของมิชลิน การจัดอันดับใช้กระบวนการคัดสรรแนวใหม่ โดยคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลจาก 12 ประเทศทั่วโลก เมื่อเร็ว ๆ นี้  มิชลิน ผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยียางรถยนต์ระดับโลก นำทีมงานฝ่ายวิจัยและพัฒนาร่วมฉลองการได้รับยกย่องเป็นหนึ่งใน “บริษัทนวัตกรรมชั้นนำ 100 อันดับแรกของโลก ประจำปี 2565” (Top 100 Global Innovators 2022) โดยการจัดอันดับของ ClarivateTM [คลาริเวท] ณ ศูนย์เทคโนโลยีของมิชลิน ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เมืองแกลร์มง-แฟร็อง (Clermont-Ferrand) ประเทศฝรั่งเศส ClarivateTM เป็นผู้นำระดับโลกในการให้บริการข้อมูลเชิงลึกและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อส่งเสริมให้การพัฒนานวัตกรรมเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ในแต่ละปี Clarivate ดำเนินการคัดสรรสุดยอดองค์กรที่มีความโดดเด่นทางนวัตกรรมในระดับโลกด้วยการประเมินความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม ทั้งนี้ รางวัล “บริษัทนวัตกรรมชั้นนำ 100 อันดับแรกของโลก ประจำปี 2565” มอบให้กับบริษัทที่มีผลงานด้านนวัตกรรมโดยรวมโดดเด่น โดยบริษัทที่ได้รับคัดเลือกในปีนี้มาจาก 12 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก …

Read More »

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ขึ้นแท่นอันดับ 1 ด้านคุณภาพการบริหารจัดการระดับสากล กวาด ISO มากที่สุด ครบ 3 มาตรฐานครอบคลุมทุกมิติ เป็นเจ้าแรกในประเทศไทย

พลัสฯ ยังมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพงานบริการอย่างต่อเนื่อง และผงาดขึ้นเป็นอันดับ 1 ของบริษัทบริหารจัดการอสังหาฯ ในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO มากที่สุดถึง 3 ระบบ รวมถึงรางวัลอื่น อย่าง Fitwel และ AREA Award ในการรับรองคุณภาพระดับสากล ล่าสุดคว้า ISO 14001 : 2015 มาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมการดูแลพื้นที่สีเขียว การจัดการขยะ บำบัดน้ำเสีย การประหยัดพลังงาน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงมีการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยและผู้ใช้อาคารมีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ให้ลูกบ้านและผู้ใช้อาคารได้มีส่วนร่วมในการแยกขยะแบบถูกวิธี เพื่อสนับสนุนการช่วยลดปัญหาโลกร้อนในปัจจุบัน และตอกย้ำการทำงานของพลัสฯ เรื่องความใส่ใจในคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง พลัสฯได้รับการสนับสนุนที่ดีจากลูกค้ามาโดยตลอด โดยลูกค้าเดิมทำการต่อสัญญากับทางบริษัทฯคิดเป็นร้อยละ 98.5% ทำให้เพียง 5 เดือน ทำรายได้ไปแล้วกว่า 550 ล้านบาท พร้อมส่งมอบคุณภาพและยกระดับงานบริหารจัดการด้านอสังหาฯ ด้วยกลยุทธ์การควบคุมมาตรฐาน 5’S ที่ลูกค้าไว้วางใจได้ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ …

Read More »

เซ็นทรัล รีเทล ปักธงขึ้นแท่น “Digital Retailer” ระดับโลก

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC ขับเคลื่อนธุรกิจในฐานะผู้นำค้าปลีกเอเชียสู่ระดับโลก เดินหน้าบุกตลาดรีเทล และเสริมความแข็งแกร่งด้วยนวัตกรรมค้าปลีกแห่งอนาคต การันตีด้วย 7 รางวัลอันทรงเกียรติ ครอบคลุมรอบด้านทั้งออมนิแชแนล และประสบการณ์ช้อปปิ้งโอทูโอ โดย Central App ได้รางวัล Retail App of the Year และท็อปส์ มาร์เก็ต ได้รางวัล Supermarket of the Year จาก 2 เวทีระดับนานาชาติทั้งยุโรปและเอเชีย ได้แก่ International Finance Awards และ Retail Asia Awards สะท้อนความสำเร็จจากการทำ Digital Transformation เพื่อพลิกโฉมธุรกิจ และสร้างประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดให้แก่ลูกค้า ด้วยศักยภาพของ เซ็นทรัล …

Read More »

“เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล” ประกาศความสำเร็จ คว้า 2 รางวัลสุดยอดแห่งเอเชีย Supermarket of the Year และ Omnichannel Strategy of the Year ขึ้นแท่นซูเปอร์มาร์เก็ตและออมนิแชแนลแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดแห่งปี

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล คว้า 2 รางวัลยิ่งใหญ่แห่งปี Supermarket of the Year และ Omnichannel Strategy of the Year จากเวทีระดับภูมิภาค Retail Asia Awards 2022 รางวัลแห่งเกียรติยศที่ตอกย้ำภาพผู้นำค้าปลีกซูเปอร์มาร์เก็ตที่ดีที่สุดทั้ง Physical Store และแพลตฟอร์มออนไลน์ ด้วยการนำเสนอประสบการณ์ช้อปปิ้งแบบไร้รอยต่อสมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทย ตอบสนองทุกความต้องการให้กับผู้บริโภคทุกกลุ่ม ทุกเจนเนอเรชันในทุกช่วงเวลา  Retail Asia นิตยสารธุรกิจค้าปลีกชั้นนำในเอเชีย ที่เฟ้นหาสุดยอดผู้นำด้านค้าปลีกแห่งภูมิภาค และมอบรางวัลความเป็นเลิศในสาขาต่างๆ จากการดำเนินธุรกิจที่มีความโดดเด่นและแตกต่าง โดยมีผู้ส่ง ผลงานเข้าประกวด 110 โครงการ จาก 18 ประเทศ ซึ่งเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล คว้า 2 …

Read More »