Hall of Fame

ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ รับรางวัล “ Investors’ Choice Award ประจำปี 2565 ” ต่อเนื่องปีที่ 15 การันตีคุณภาพ

ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย รับรางวัล “Investors’ Choice Award ประจำปี 2565”  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15  จาก คุณยิ่งยง นิลเสนา นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย รางวัล “Investors’ Choice Award”  เป็นรางวัลแห่งความอุตสาหะของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นรางวัลที่ประเมินคุณภาพ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี โดยเน้น 2 เรื่องหลัก คือ การเปิดเผยข้อมูล และการให้ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหน่วย จาก 5 ข้อ ของการนำไปประเมินระดับคะแนนธรรมาภิบาลของตลาดทุนไทย เพื่อ เทียบเคียงกับตลาดทุนทั่วโลก ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดย บมจ.ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ เป็นบริษัทจดทะเบียนที่สามารถทำคะแนนได้ 100 คะแนนเต็ม ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 15  ซึ่งในปีนี้มีเพียง …

Read More »

เซ็นทรัล รีเทล คว้ารางวัล The Global CSR & ESG Awards จากเวทีระดับโลก ตอกย้ำการเป็นองค์กรต้นแบบเพื่อความยั่งยืน ชู CRC Green & Sustainable Retail แห่งแรกของเอเชีย

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC คว้ารางวัลจากเวทีระดับโลก The Global CSR & ESG Awards 2022 สาขาความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อม (Best Environmental Excellence Award) จัดโดย The Pinnacle Group International ประเทศสิงคโปร์ รางวัลที่คัดเลือกจากบริษัททั่วโลกที่มีความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งให้การยอมรับและยกย่อง เซ็นทรัล รีเทล ในฐานะองค์กรต้นแบบเพื่อความยั่งยืน ชูแนวคิด CRC Green & Sustainable Retail แห่งแรกของเอเชีย นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “เซ็นทรัล รีเทล รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมาก และขอขอบคุณคณะกรรมการที่เล็งเห็นความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เซ็นทรัล …

Read More »

ธอส. รับรางวัล ITA Awards ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยคะแนนการประเมินสูงที่สุดอันดับ 1 ในกลุ่มรัฐวิสาหกิจ เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) รับมอบรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ITA Awards) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดย ธอส. ได้ผลประเมินที่ 99.92 คะแนน อยู่ในระดับ AA ถือเป็นหน่วยงานที่ได้รับคะแนนประเมินสูงสุดอันดับ 1 ในกลุ่มรัฐวิสาหกิจต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน 8,303 หน่วยงาน และถือเป็นคะแนนสูงที่สุดที่ธนาคารได้รับนับตั้งแต่เข้าร่วมการประเมิน ITA เมื่อปี 2557 ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรฐานการบริหารจัดการและการดำเนินงานในทุกมิติอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเป็นธรรม ทำให้องค์กรมีความเข้มแข็งและสามารถปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) ทุกกลุ่ม อาทิ ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ความร่วมมือ ผู้ให้บริการภายนอก สังคมและชุมชน สื่อมวลชน และหน่วยงานกำกับดูแล …

Read More »

TQMalpha คว้าคะแนน CGR ระดับดีเลิศ ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน

บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) หรือ TQMalpha ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2565 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2022 : CGR) ซึ่งมีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้น 750 บริษัท โดยในครั้งนี้ TQMalpha ได้รับคะแนนการประเมินสูงถึง 93% เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ที่มุ่งเน้นพัฒนามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการในระดับที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใส คำนึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ ขณะเดียวกัน …

Read More »

แอพเพิล ออโต้ ออคชั่น รับรางวัล บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2022 ภาคธุรกิจยานยนต์ สานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนไทย

นายอนุชาติ ดีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอพเพิล ออโต้ ออคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2022 ภาคธุรกิจยานยนต์” ซึ่งจัดโดย มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) โดยมี ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว องคมนตรี ประธานในพิธี มอบโล่เกียรติยศ ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น สำหรับรางวัลดังกล่าว มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) จัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นการยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งการทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรม เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่าง ๆ   นายอนุชาติ กล่าวว่า “รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ได้มอบรางวัล “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2022” ภาคธุรกิจยานยนต์ ถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจให้กับตนเอง และบริษัท แอพเพิล ออโต้ …

Read More »

ธอส. คว้า 2 รางวัลใหญ่ระดับสากลแห่งปี Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2022

ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) คว้า 2 รางวัลใหญ่แห่งปี 2022 และเป็นรางวัลระดับสากล Asia PacificEnterprise Awards (APEA) 2022 ประกอบด้วย รางวัล Corporate Excellence Category – องค์กรยอดเยี่ยมในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน และรางวัล Master Entrepreneur Category – ผู้นำองค์กรดีเด่นในกลุ่มอุตสาหกรรมการเงิน ซึ่งมอบให้แก่ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. จัดโดย Enterprise Asia เพื่อยกย่องเกียรติภูมิความเป็นเลิศขององค์กร และผู้นำองค์กรชั้นนำทั่วภูมิภาคเอเชียที่มีผลงานโดดเด่น นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ธอส. สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง คว้า 2 รางวัลใหญ่แห่งปี …

Read More »

เปิดวิสัยทัศน์แม่ทัพใหญ่ ‘เบทาโกร’ วสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ กับข้อคิดที่ว่า “การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา”

เปิดวิสัยทัศน์แม่ทัพใหญ่ ‘เบทาโกร’ วสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ กับข้อคิดที่ว่า “การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา”

Read More »

เปิดวิสัยทัศน์ “ชวลิต ทิพพาวนิช” แห่ง IRPC เมื่อกุญแจสู่ความยั่งยืน คือการสร้างความสมดุลกับทุกฝ่าย

เปิดวิสัยทัศน์ “ชวลิต ทิพพาวนิช” แห่ง IRPC เมื่อกุญแจสู่ความยั่งยืน คือการสร้างความสมดุลกับทุกฝ่าย

Read More »

อาร์เอส กรุ๊ป ติดโผเป็นหุ้นยั่งยืน THSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ตอกย้ำความมุ่งมั่นสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ อาร์เอส กรุ๊ป ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากความมุ่งมั่นในการยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่องในทุกมิติ ภายใต้กรอบ ESG (Environmental, Social and Governance) โดยปีนี้มีบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการคัดเลือกมากถึง 170 บริษัท คุณสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในปีที่ผ่านมา อาร์เอส กรุ๊ป มุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับมือกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ภายใต้กรอบ ESG ในทุกมิติ ดังนี้ ด้านสิ่งแวดล้อม (E – Environment) นอกจากความใส่ใจในบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินอย่างต่อเนื่องจากปีก่อน ในปีนี้ ยูไลฟ์ ซึ่งเป็นธุรกิจขายตรงยุคใหม่ในเครืออาร์เอส กรุ๊ป ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ภายในบ้าน ทั้งน้ำยาซักผ้า น้ำยาล้างจาน และน้ำยาปรับผ้านุ่ม ซึ่งเป็นนวัตกรรมปลอดสารเคมีและดีต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ ภายในบริษัทได้ขยายขอบเขตจากการจัดการกระดาษไปยังพลาสติก เพื่อนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาหมุนเวียนใช้ใหม่ ด้านสังคม (S – social) อาร์เอส กรุ๊ป เดินหน้าสนับสนุนความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมโดย …

Read More »