CAT ชนะเลิศสร้างสรรค์และออกแบบปฏิทินดีเด่น ประจำปี 2562

ดร. ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและบริการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลปฏิทินดีเด่น “สุริยศศิธร” ประจำปี 2562 ครั้งที่ 39 ของสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย จาก พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี

ซึ่งในปีนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศสร้างสรรค์และออกแบบปฏิทินดีเด่น ชื่อชุด “TOMORROW we live เพราะเทคโนโลยีดิจิทัลไม่เคยหยุด ไปให้สุดกับวันพรุ่งนี้”

 

โดยในปี 2562 CAT ได้จัดทำปฏิทินชนิดแขวนและสมุดบันทึก ในชื่อชุด “TOMORROW we live
เพราะเทคโนโลยีดิจิทัลไม่เคยหยุด ไปให้สุดกับวันพรุ่งนี้” ที่นำเสนอแนวคิดเตรียมความพร้อมไปกับ CAT ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ไปสู่ยุคหน้ากับ 12 ภาพนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และอุปกรณ์ดิจิทัลแห่งอนาคต ซึ่งจะนำพาความสะดวกสบายมาให้มวลมนุษยชาติ ผ่านการรังสรรค์ภาพอันมีเอกลักษณ์โดดเด่นจากศิลปินรุ่นใหม่ที่มีชื่อเสียงในวงการ ผสมผสานกับเทคโนโลยี AR เพิ่มฟังก์ชันการใช้งานเปิดประสบการณ์ความรู้ที่แปลกใหม่กลายเป็นปฏิทินสุดล้ำน่าค้นหา

 

สำหรับทำเนียบปฏิทิน CAT ที่ได้รับรางวัลสุริยศศิธร มีดังนี้

– ปี 2551 รางวัลรองชนะเลิศปฏิทินดีเด่น ชนิดสมุดบันทึก ประเภทจรรโลงสังคมและสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน ชื่อชุด “พ่อสอน ลูกสร้าง เพื่อสังคมเปี่ยมรอยยิ้ม”

– ปี 2553 รางวัลรองชนะเลิศปฏิทินดีเด่น ชนิดสมุดบันทึก ประเภททั่วไป ชื่อชุด “ยลโลก สีสวย”

– ปี 2554 รางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่น ชนิดตั้งโต๊ะ ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ชื่อชุด “ดั่งประทีปทอง ส่องทางสุข”

– ปี 2554 รางวัลรองชนะเลิศปฏิทินดีเด่น ชนิดสมุดบันทึก ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ชื่อชุด “ดั่งประทีปทอง ส่องทางสุข”

– ปี 2556 รางวัลรองชนะเลิศปฏิทินดีเด่น ชนิดสมุดบันทึก ประเภทจรรโลงสังคมและสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน ชื่อชุด “ทำดีได้ 365 วัน”

– ปี 2557 รางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่น ชนิดตั้งโต๊ะ ประเภททั่วไป ชื่อชุด “Sense of Life สุนทรียภาพแห่งชีวิตในดินแดนห่างไกล”

– ปี 2560 รางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่น ชนิดสมุดบันทึก ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ชื่อชุด “เทิดไว้เหนือเกล้า ร.9”

– ปี 2561 รางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่น ชนิดสมุดบันทึก ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ชื่อชุด “ทศมภูมี จักรีวงศ์ เอกองค์มหาวชิราลงกรณ”

– ปี 2561 รางวัลรองชนะเลิศปฏิทินดีเด่น ชนิดตั้งโต๊ะ ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ชื่อชุด “ทศมภูมี จักรีวงศ์ เอกองค์มหาวชิราลงกรณ”

– ปี 2562 รางวัลชนะเลิศสร้างสรรค์และออกแบบปฏิทินดีเด่น ชื่อชุด “TOMORROW we live เพราะเทคโนโลยีดิจิทัลไม่เคยหยุด ไปให้สุดกับวันพรุ่งนี้”

 

การมอบรางวัล “สุริยศศิธร” ของสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยนั้น จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ด้วยสมาคมฯ เล็งเห็นว่าในแต่ละปีปฏิทินของหน่วยงาน องค์กร รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจเอกชนต่าง ๆ ได้ลงทุนอย่างคุ้มค่าเป็นจำนวนมากในการจัดทำสื่อปฏิทินที่สวยงาม ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างเสริมภาพลักษณ์องค์กรแล้วยังใช้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และสื่อสารข้อมูลของหน่วยงานหรือองค์กรได้อีกทางหนึ่งด้วย

 

ทั้งนี้หากสามารถเพิ่มพูนคุณค่าในการใช้ปฏิทินเหล่านั้นให้มีบทบาทและเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ ปฏิทินจะกลายเป็นสื่อที่สมค่าอย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย จึงได้ริเริ่มจัดการประกวดปฏิทินติดต่อกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการใช้ปฏิทินได้อย่างสมบูรณ์ มีประโยชน์ และมีคุณค่ามากขึ้น