เบรนเนอร์จี้ สนับสนุนยุทธศาสตร์กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เสริมความแกร่งภาคธุรกิจ แข่งระดับนานาชาติ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

คุณเบญจ เบญจรงคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท เบรนเนอร์จี้ จำกัด ในกลุ่ม บีซีจี เบญจจินดา กล่าวในเวทีระดมทุน The 1st SE Fund Forum and Fundraising: Bigger roles, Wider opportunities จัดโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ว่าบทบาทและยุทธศาสตร์ใหม่ของกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมช่วยส่งเสริมการตัดสินใจในการดำเนินการนั้น ปัจจุบันทั่วโลกมีการผลักดันเกี่ยวกับเรื่อง Climate Action ซึ่งประเทศไทยเองมีการผลิตและส่งออกให้กับบริษัทต่างชาติเป็นจำนวนมาก ดังนั้นในอนาคตธุรกิจส่งออกจะถูกผลักดันเกี่ยวกับสินค้าที่ผลิตและส่งออกไปว่ามีผลดีต่อสิ่งแวดล้อม หรือเกิดความยั่งยืนในสังคม

โดยบริษัท เบรนเนอร์จี้ ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีซอฟแวร์ โดยเฉพาะ ในด้าน Connectivity Internet ซึ่งอยู่ในทุกบ้านทุกครัวเรือน รวมถึงธุรกิจด้านเทคโนโลยีที่ร่วมมือและเกี่ยวข้องกับลูกค้าต่างชาติเป็นจำนวนมาก ดังนั้นความตระหนัก เรื่องของการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน  จึงเป็นการเตรียมความพร้อมในระดับประเทศ ที่สำคัญมากสำหรับองค์กรทุกระดับ เนื่องจากเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันทั้งองค์กรรัฐ เอกชน ตั้งแต่การแสดงความคิดเห็นไปถึงการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยมุ่งเน้นพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้ขยายตัวเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ได้เน้นย้ำถึงบทบาทของนักลงทุนทางสังคมที่จะช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับระบบนิเวศธุรกิจของวิสาหกิจเพื่อสังคมได้อย่างยั่งยืน เพราะดำเนินการอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ต้องมุ่งสู่เป้าหมายแห่งความยั่งยืน (SDGs) ไปด้วยกัน เพราะทางกลุ่มกองทุนทำหน้าที่กำกับดูแลในการเลือกและคัดสรร Social Enterprise ที่มีศักยภาพ ปัจจุบันทุกองค์กรมีการตื่นตัวเรื่องของความยั่งยืนมากขึ้น ทางฝั่งบริษัทเอกชนเองจึงอยากมีความมั่นใจเช่นเดียวกันในการลงทุนและสามารถเห็นผลได้จริงตามที่คาดหวัง เบรนเนอร์จี้มีสำนักงานอยู่ในกรุงเทพมหานคร แต่มีการให้บริการลูกค้าทั่วประเทศ ดังนั้นองค์กรจึงต้องอาศัยกองทุนกลุ่ม Network ของ SE เข้ามาช่วยในการกำกับดูแลให้นักลงทุนทางสังคมมั่นใจในธุรกิจที่จะร่วมลงทุนทางสังคมนั้นสามารถสร้างผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการสร้างได้อย่างแท้จริง

“เบรนเนอร์จี้ เตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงและ moving forward ในองค์กร พร้อมทั้งมองว่าผู้ประกอบการของไทยเองต้องตระหนัก ถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและเกิดความยั่งยืน เนื่องจากมีข้อตกลงระดับสากลในเรื่อง การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ของหน่วยงานที่ไม่ใช่ของรัฐ ตามข้อตกลงด้านสภาพภูมิอากาศกลาสโกว์ (Glasgow Climate Pact)” คุณเบญจ กล่าวทิ้งท้าย