ไม่พลาดลดหย่อนภาษี กรุงเทพประกันชีวิต เผยช่องทางสำหรับแจ้งความประสงค์ใช้เบี้ยประกันเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้ ก่อน 7 มกราคมนี้

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดช่องทางบริการให้ผู้ชำระเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ที่มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 แจ้งความประสงค์ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเบี้ยประกัน ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 7 มกราคม 2564 เพื่อไม่พลาดสิทธิ์ลดหย่อนภาษีสำหรับปีภาษี 2563 ตามที่กรมสรรพากรกำหนดให้ผู้มีเงินได้ที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจาก เบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันสุขภาพ เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ และเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา ต้องแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามายังบริษัทประกัน เพื่อให้บริษัทนำส่งข้อมูลการชำระเบี้ยประกันภัยด้วยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกรมสรรพากร

โดยเบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันสุขภาพ และเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ สามารถแจ้งความประสงค์และให้ความยินยอมเพื่อให้กรุงเทพประกันชีวิตส่งข้อมูลการชำระเบี้ยประกันภัยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่กรมสรรพากร ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ แอปพลิเคชัน BLA Happy Life ไลน์ออฟฟิเชียล @BangkokLifeAssurance เว็บไซต์ www.bangkoklife.com และระบบบริการออนไลน์ Smart Customer นอกจากนี้สามารถแจ้งความประสงค์ผ่านตัวแทนกรุงเทพประกันชีวิตหรือสำนักงานสาขาของบริษัท หรือศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า โทร. 02-777-8888

ในส่วนของ เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา จะต้องทำการแจ้งความประสงค์ในรูปแบบเอกสารเท่านั้น โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์ม พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน ที่ลงนามสำเนาถูกต้อง และยื่นเอกสารผ่านตัวแทนกรุงเทพประกันชีวิต หรือสำนักงานสาขา ไปรษณีย์ อีเมล csc@bangkoklife.com หรือแฟกซ์ 02-777-8530

สำหรับกรมธรรม์ที่ซื้อในปี 2563 ซึ่งแจ้งความประสงค์และให้ความยินยอมเพื่อให้บริษัทส่งข้อมูลการชำระเบี้ยประกันภัยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่กรมสรรพากรในใบคำขอเอาประกันแล้ว ไม่ต้องแจ้งความประสงค์ใหม่ ยกเว้นต้องการเปลี่ยนแปลง ส่วนกรมธรรม์ที่มีผลบังคับก่อนวันที่  1  มกราคม  2563  สามารถใช้ใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัย หรือหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยเป็นหลักฐานในการขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับเบี้ยประกันภัย

ทั้งนี้ ข้อมูลที่นำส่งให้กรมสรรพากรจะประกอบด้วย ประเภทของการประกันภัย สถานะกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาประกันภัยและระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย วันเดือนปีที่กรมธรรม์มีผลคุ้มครอง วันเดือนปีที่ที่สิ้นผลบังคับ และเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนในระหว่างอายุกรมธรรม์ที่เกินหรือไม่เกินร้อยละ 20 ของเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระแล้ว

กรณีที่ท่านไม่แจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้บริษัทจะไม่สามารถนำส่งข้อมูลเบี้ยประกันภัยของท่านต่อกรมสรรพากรได้ ซึ่งอาจทำให้ท่านไม่สามารถใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ในส่วนนี้ได้ตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากเว็บไซต์ https://bit.ly/TaxConsent-W หรือสอบถามศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า โทร. 02-777-8888