Home / HAPPENING / BKI ออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือลูกค้านิติบุคคล

BKI ออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือลูกค้านิติบุคคล

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือลูกค้าผู้ประกอบธุรกิจที่ได้ทำประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ไว้กับบริษัทฯ เช่น ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจรถเช่า และธุรกิจขนส่ง ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยการขยายระยะเวลาความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ซึ่งอยู่ในความครอบครองของ
ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวออกไปตามระยะเวลาที่มีความจำเป็นต้องหยุดการใช้รถยนต์ชั่วคราว และในช่วงระยะเวลาที่ได้หยุดการใช้รถยนต์ บริษัทฯ จะยังคงให้ความคุ้มครองจากภัยธรรมชาติ ภัยจากไฟไหม้ และภัยการโจรกรรม ยกเว้นภัยที่เกิดจากการใช้รถ โดยไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและผลกระทบต่อธุรกิจของลูกค้า ท่ามกลางวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) และในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว

มาตรการช่วยเหลือลูกค้านิติบุคคล

  • ลูกค้าผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา
    (COVID-19) เช่น ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจรถเช่า และผู้ประกอบธุรกิจขนส่ง ฯลฯ
  • กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ซึ่งจดทะเบียนบริษัทของผู้ประกอบการธุรกิจดังกล่าว
    โดยระยะเวลาของวันที่เริ่มต้นจนถึงวันที่สิ้นสุดของการหยุดการใช้รถยนต์ชั่วคราว ต้องอยู่ภายในระยะเวลาความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย
  • สำหรับระยะเวลาการขยายความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย ขึ้นอยู่กับระยะเวลาซึ่งนับจากวันที่เริ่มต้นจนถึงวันที่สิ้นสุดของการหยุดการใช้รถยนต์ และสูงสุดไม่เกิน 90 วัน
  • ในช่วงระยะเวลาวันที่ได้หยุดการใช้รถยนต์ชั่วคราว บริษัทฯ จะยังคงให้ความคุ้มครองจาก
    ภัยธรรมชาติ ภัยจากไฟไหม้ และภัยจากการโจรกรรม ยกเว้นภัยที่เกิดจากการใช้รถ โดยไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม

ทั้งนี้ ลูกค้าผู้ประกอบการธุรกิจดังกล่าวที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อได้ที่หน่วยงานที่ดูแลท่าน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2285 8888