BKI ยึดมั่นนโยบายการต่อต้านการทุจริตอย่างเคร่งครัด

นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน การทุจริต (CAC Council) มอบประกาศนียบัตรรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ให้แก่บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI จากงานประชุมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561

 

โดยมี นางศรีจิตรา ประโมจนีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้แทนรับมอบ จากการที่บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2558

 

ซึ่งการรับรองมีอายุ 3 ปี โดยบริษัทฯ ยังคงยึดถือแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ณ โรงแรมดุสิตธานี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561