BKI คว้ารางวัล Distinguished awards

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI ได้รับรางวัล Distinguished awards สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้าและบริการ (Product/Service Excellence Award) จากงานประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2018 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management Association หรือ TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รางวัลดังกล่าวมอบให้แก่บริษัทที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการที่ดี โดยเฉพาะด้านสินค้าและการบริการ ซึ่งคัดเลือกจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรในประเทศกว่า 1,000 องค์กร

 

โดยกรุงเทพประกันภัยได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการประกันภัยและการบริการแก่ลูกค้ามาโดยตลอด เน้นการนำนวัตกรรมอันทันสมัยมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการแก่ลูกค้าให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ณ ห้องฉัตราบอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561