BKI ส่งเสริมการศึกษาให้เข้าถึงโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนางวรัญญา เทพสาร ผู้จัดการ  สาขาเชียงใหม่ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน พร้อมด้วยพนักงานของสาขาเชียงใหม่ เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพรินเตอร์ พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน และเครื่องเขียนต่างๆ รวมมูลค่า 142,250 บาท  เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง เป็นโรงเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนเกือบ 300 คน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลนอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการศึกษา  โดยมีนายฉัตรชัย ไชยชนะ ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง เป็นผู้แทนรับมอบ ณ โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564