กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จด้านการใช้ BIG DATA

การทำ BIG DATA ก่อให้เกิดประโยชน์ที่หลากหลาย ทั้งเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร และนำไปสู่การสร้างรายได้ใหม่ แต่สิ่งที่ยังเป็นปัญหาคือ การเปลี่ยนแปลง Mindset ของคนในองค์กรที่อาจจะยังมองไม่เห็นข้อดีของการนำข้อมูลมาใช้ ถือเป็นสิ่งที่ต้องสร้างความเข้าใจและทำให้เห็นถึงความสำคัญอย่างเร่งด่วน เพื่อนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพทั้งภายนอกและภายในให้กับองค์กร

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้าน Digital Transformation สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA ซึ่งปัจจุบันได้รับผิดชอบภารกิจทั้งในด้าน AI Governance รวมถึงการผลักดัน Digital ID Framework ของประเทศที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลในหลายๆ มิติมาประกอบการวางแผนการดำเนินงานที่สำคัญ กล่าวว่า ในอดีตเราใช้ข้อมูลสำหรับการจัดการแบบดั้งเดิม เช่น ใช้เพื่อดูยอดขาย ดูกำไรหรือขาดทุน แต่ปัจจุบันเมื่อมี Smart Phone และ Social media เข้ามาจึงทำให้มีข้อมูลในเชิงลึกมากขึ้น ทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าลูกค้าของเราเป็นใคร หรือลูกค้ามีความคิดเห็นอย่างไรต่อแบรนด์ของเรา

ซึ่งประโยชน์ของการเอาข้อมูลมาใช้ในองค์กรมี 2 ด้าน คือ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กร และเพิ่มรายได้ให้กับองค์กร โดยกุญแจสำคัญที่ทำให้เกิด BIG DATA ในองค์กรมี 3 เรื่องหลัก ๆ คือ 1. การตั้งโจทย์ว่าเราจะทำอะไร 2. ทีมข้อมูลต้องตรวจสอบความพร้อมว่าองค์กรเรามีข้อมูลที่จะมาตอบโจทย์เหล่านี้ไหม 3. ผู้บริหารต้องสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลให้เกิดประโยชน์

นอกจากนี้ อีกสิ่งที่สำคัญคือเรื่องของ ‘คนในองค์กร’ ซึ่งต้องมีการจัดวางองค์ประกอบของทีมข้อมูลให้ดี โดยการทำ BIG DATA ภายในองค์กรต้องมีกรอบการทำงานที่เป็นมาตรฐานสากลเรียกว่า DATA GOVERNANCE ซึ่งเป็นการกำกับดูแลข้อมูล โดยมีการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอย่างมีระบบ ดังนั้น หากต้องการเริ่มต้นทำ BIG DATA องค์กรต้องทำ DATA GOVERNANCE เป็นอันดับแรก ซึ่งจะช่วยให้การทำงานขององค์กรเป็นระบบ ทำให้เกิดผู้รับผิดชอบที่เหมาะสม รวมไปถึงทำให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพข้อมูลตลอดเวลา

นี่เป็นเพียงบทความส่วนหนึ่งจากเนื้อหาเรื่อง “กุญแจสำคัญสู่การใช้ BIG DATA ให้เกิดขึ้นจริง” หากใครต้องการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ ICHI Website : https://bit.ly/37ulm5k