บี.กริม แจกรางวัลทุน “Herbert Link” แก่นิสิต นักศึกษา 19 คน จาก 9 มหาวิทยาลัย ในงานมอบรางวัลเรียนดีแก่นิสิต/นักศึกษาที่เรียนเอก เยอรมัน พ.ศ. 2566

บี.กริม แจกรางวัลทุน “Herbert Link” แก่นิสิต นักศึกษา 19 คน จาก 9 มหาวิทยาลัย ในงานมอบรางวัลเรียนดีแก่นิสิต/นักศึกษาที่เรียนเอก เยอรมัน พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นกำลังใจ และส่งเสริมการเรียนภาษา วรรณคดีและวัฒนธรรมเยอรมันในระดับมหาวิทยาลัย พร้อมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-เยอรมัน

คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ เป็นประธานในการแจกรางวัลทุน “Herbert Link” ให้แก่นิสิตนักศึกษารวม 19 คน จาก 9 มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหนึ่งในรางวัลที่มอบให้แก่นิสิตนักศึกษาในงานมอบรางวัลเรียนดีแก่นิสิต/นักศึกษาที่เรียนเอกเยอรมันประจำพ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) โดย นายฮันส์ อูลริช
ซืดเบ็ก อุปทูต อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กรุงเทพฯ เป็นประธานในงาน และศ.กิตติคุณ ดร.พรสรรค์ วัฒนางกูร นายกสมาคมไทย-เยอรมัน ในฐานะผู้จัดงาน ร่วมเป็นเกียรติในงาน

พร้อมกันนี้ ได้มีพิธีมอบโล่เกียรติยศ สมาชิกกิตติมศักดิ์ สมาคมไทย-เยอรมัน แด่คุณนงนุช เพ็ชรรัตน์ อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเบอร์ลิน ผู้แทนของประเทศไทยใน ASEAN WOMEN PEACE REGISTRY อีกด้วย

สมาคมไทย-เยอรมัน ได้มีการจัดกิจกรรมการมอบรางวัลเรียนดีแก่นิสิต นักศึกษา ที่มีการเรียนการสอนเยอรมันเป็นวิชาเอกในประเทศไทยมาเป็นเวลานาน แต่เว้นช่วงไปหลายปี จนได้รื้อฟื้นกิจกรรมนี้ขึ้นมาอีกครั้งในพ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) โดยจัดร่วมกับมูลนิธิวัฒนธรรมไทย-เยอรมัน เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมความสนใจในการเรียนเยอรมันในระดับมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นิสิตนักศึกษาที่เอกเยอรมัน รวมทั้งเป็นกำลังให้กับผู้เรียน เป็นการเน้นถึงความสำคัญของภาษาและวัฒนธรรมเยอรมันในเวทีโลกปัจจุบัน การมีความรู้ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน สามารถสร้างโอกาสทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การต่างประเทศ เสริมสร้างไมตรีและความสัมพันธ์อันดีความเข้าใจระหว่างกันของคนไทยและคนเยอรมัน

สำหรับนิสิต/นักศึกษา ที่ได้รับทุน ประกอบด้วย นิสิตดุริยางคศิลป์ตะวันตก (Music student) คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาเอก เปียโน นางสาวรติมา ธนาลาภสกุล นิสิตชั้นปีที่ 4 มีพื้นฐานภาษาเยอรมันจากการเคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ส่วนนิสิต/นักศึกษาที่เรียนเยอรมันเป็นวิชาเอก ได้แก่
– มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายฐิติพล ศรีสงค์ ชั้นปีที่ 4 นางสาวอรวรา เหมือนบุญ ชั้นปีที่ 4
– มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวศุภาพิชญ์ วงศ์ปัญญา ชั้นปีที่ 4 นางสาวอินทิรา สายต่างใจ ชั้นปีที่ 4
– จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายณัฐชนน เครียดธฤมาล ชั้นปีที่ 4 นางสาวณัฏฐณิชา ช้างเขียว ชั้นปีที่ 3
– มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวภูสุดา รีบเร่ง ชั้นปีที่ 1 นางสาวพรรณพร ตรงนิติธรรม ชั้นปีที่ 1
– มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นางสาวอมริศา ลี้ศักดิ์สกุล ชั้นปีที่ 4 นางสาวณัฏฐณิชา ไพนุจิตต์ ชั้นปีที่ 4
– มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายธีรภัทร บุญฤทธิ์ ชั้นปีที่ 4
นางสาวศุภกาญจน์ ลิ่มโชตินันท์ ชั้นปีที่ 4
– มหาวิทยาลัยศิลปากร นางสาวกุลภัสสร์ ตั้งญาณพัฒน์ ชั้นปีที่ 4 นายพสุธา วงศ์ด้วง ชั้นปีที่ 3
– มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ นายปฏิภาณ ดวงจันทร์ ชั้นปีที่ 2 นางสาวถาวรีย์ ธาราศรี ชั้นปีที่ 3
และมหาวิทยาลัยรามคำแหง นางสาวจิดาภา ทูลประโคน ชั้นปีที่ 2 นายพัชวัสส์ วิศิษย์ศักดิ์วาสิน ชั้นปีที่ 3
จนถึงทุกวันนี้ บี.กริม ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมายาวนานกว่า 145 ปี กลายเป็นองค์กรด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและการสาธารณสุขที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ปัจจุบัน บี.กริม ประกอบธุรกิจหลากหลายประเภท ทั้งในด้านพลังงาน อุตสาหกรรม สุขภาพ ไลฟ์สไตล์ คมนาคม และอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้ปรัชญา “การดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี” ที่มุ่งสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนและสังคมอย่างยั่งยืน