กรุงเทพประกันชีวิตพร้อมให้บริการยืนยันตัวตนแบบดิจิทัล NDID เพื่อซื้อประกันผ่านช่องทางออนไลน์เป็นรายแรก

กรุงเทพประกันชีวิต ประกาศเป็นบริษัทประกันชีวิตรายแรกที่ให้บริการยืนยันตัวตนในรูปแบบดิจิทัล หรือ NDID (National Digital ID) สำหรับการลงทะเบียนเปิดบัญชีการทำธุรกรรมทางการเงินและซื้อประกันชีวิตผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัทฯ เพื่อยกระดับการทำธุรกรรมให้มีความน่าเชื่อถือ มีความปลอดภัยและสะดวกกว่าการยืนยันตัวตนด้วยสำเนาบัตรประชาชน พร้อมทั้งสิทธิพิเศษสำหรับแผนประกันออนไลน์ยาวถึงสิ้นปี 2563

ม.ล. จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า NDID เป็นโครงสร้างพื้นฐานของการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เพื่อเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าด้วยกัน และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลให้มีความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย และน่าเชื่อถือ ปัจจุบันมีธนาคารผู้ให้บริการยืนยันตัวตนแบบ NDID ทั้งหมด 5 ราย ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารทหารไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ โดยกรุงเทพประกันชีวิตเป็นบริษัทประกันชีวิตรายแรกที่สามารถเชื่อมต่อระบบกับผู้ให้บริการดังกล่าวได้สมบูรณ์พร้อมใช้งาน ลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตสามารถเชื่อมต่อระบบ NDID ในการลงทะเบียนเปิดบัญชีการทำธุรกรรมทางการเงินและซื้อประกันชีวิตผ่านช่องทางออนไลน์ของกรุงเทพประกันชีวิต รวมถึงติดตามสถานะการซื้อประกัน และดูรายละเอียดกรมธรรม์ที่ตนเองซื้อได้ง่ายๆ ทั้งยังมั่นใจได้ในความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพราะการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ

ลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตสามารถเลือกซื้อประกันผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วย 2 วิธีการยืนยันตัวตน ได้แก่ ยืนยันตัวตนด้วยภาพถ่ายบัตรประชาชนในขณะซื้อประกันผ่านช่องทางออนไลน์ หรือเลือกลงทะเบียนด้วยบริการยืนยันตัวตนผ่าน NDID แล้ว เลือกซื้อประกันผ่านช่องทางออนไลน์ โดยไม่ต้องแนบภาพถ่ายบัตรประชาชน ซึ่งบริการยืนยันตัวตนพร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 และวิธีการยืนยันตัวตนสามารถทำได้ง่ายๆ ผ่าน 3 ขั้นตอน 1.ส่งคำขอยืนยันตัวตนกับผู้ให้บริการ 2.ยืนยันตัวตนผ่านระบบผู้ให้บริการ และ3.สร้างรหัสผ่านผู้ใช้งานระบบลงทะเบียนงานบริการออนไลน์