AIT จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านระบบออนไลน์

AIT จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านระบบออนไลน์

นายธนา ไชยประสิทธิ์ (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการ, นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ (ที่ 5 จากขวา) ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร บมจ.แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี  หรือ AIT ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E–AGM) โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2566 เพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 22 เมษายนนี้ และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ซึ่งเมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลก่อนหน้านี้ ส่งผลให้ทั้งปี 2566 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลรวมในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท

 

ติดตาม Business+ ได้ที่ : https://www.facebook.com/businessplusonline/

Line Business+ ได้ที่ : https://lin.ee/pbIHCuS

IG ได้ที่ : https://www.instagram.com/businessplus.thailand/

.

#Businessplus #thebusinessplus #นิตยสารBusinessplus #AIT