ธนาคารกรุงเทพ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560

ธนาคารกรุงเทพ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 ณ พระอารามหลวง 4 แห่ง ใน 4 จังหวัดชายแดนใต้

 

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 51) และเป็นปีแรก ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และนับเป็นกรณีพิเศษที่ธนาคารกรุงเทพ ได้ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินไปทอดถวายไปถวาย ณ พระอารามหลวง 4 แห่ง ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปีเดียวกัน ประกอบด้วย วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง จังหวัดสตูล วัดมุจลินทวาปีวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดปัตตานี วัดชลธาราสิงเห พระอารามหลวง จังหวัดนราธิวาส และวัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง จังหวัดยะลา

สำหรับประธานอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานถวายในครั้งนี้ นำโดย เดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร สิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการธนาคาร สุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ และดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ ตามลำดับ

โอกาสนี้ คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยราชการทั้ง 4 จังหวัด ประกอบด้วย สรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล วีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ภูเบศ จันทนิมิ นายกสมาคมการประมง จังหวัดปัตตานี ธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส วรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ตลอดจนข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ให้เกียรติร่วมในพิธี โดยพลังศรัทธาของพนักงาน ลูกค้า และประชาชนผู้มีจิตกุศลได้ร่วมทำบุญกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 20,506,333.98 บาท

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นับเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกที่ได้รับสนองพระมหากรุณาธิคุณน้อมนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายยังพระอารามหลวงหมุนเวียนเปลี่ยนไปทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย รวมถึงในต่างประเทศ ตั้งแต่ปี 2510 เป็นเวลายาวนานต่อเนื่องเป็นปีที่ 51 เพื่อร่วมธำรงไว้ซึ่งความสถาพรแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทย และด้วยหวังแบ่งเบาพระราชภาระและถือเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ให้เป็นประโยชน์ต่อพระภิกษุสามเณรที่มีศรัทธาที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป