ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จับมือ แบรนด์ ซันโทรี่ เปิดโครงการ “แบรนด์ พลังเพื่อเลือดใหม่” ปีที่ 17

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จับมือ แบรนด์ ซันโทรี่ เปิดโครงการ “แบรนด์ พลังเพื่อเลือดใหม่” ปีที่ 17
BRAND’S Passion Icons “อองตวน-นักมวยไทยไฟท์ และ แป้ง-zbing z. เกมแคสเตอร์หญิง”
ชวนเยาวชนร่วมทำดี บริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศ

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จับมือ แบรนด์ ซันโทรี่ เชิญชวนผู้บริจาคโลหิต รุ่นใหม่ให้มีจำนวนมากขึ้น พร้อมกระตุ้นให้ผู้บริจาคโลหิตเดิมเพิ่มการบริจาคจากปีละ 1 ครั้ง เป็นปีละ 2 ครั้ง หรือต่อเนื่องทุก 3 เดือน เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์วิกฤติขาดแคลนเลือด  สานต่อโครงการ “แบรนด์ พลังเพื่อเลือดใหม่” ปีที่ 17

โดยส่ง “อองตวน-นักมวยไทยไฟท์ และ  แป้ง-zbing z. เกมแคสเตอร์หญิง” BRAND’S Passion Icons ตัวแทนคนรุ่นใหม่ จากสาขาอาชีพที่ได้พิสูจน์แล้วว่า ได้ทำในสิ่งที่ชอบให้เป็นอาชีพที่ใช่และประสบความสำเร็จ ได้มาเชิญชวนเยาวชนไทยบริจาคโลหิต ตั้งเป้าหมายโลหิตที่ได้รับบริจาคจำนวน 66,000 ยูนิต มุ่งกลุ่มเป้าหมายนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ สร้างจิตสำนึกการเป็น “ผู้ให้” พร้อมประกวดวิดีโอคลิปและการออกแบบสื่อภาพนิ่ง Infographic และภาพถ่ายเพื่อรณรงค์การบริจาคโลหิต ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และทุนการศึกษา

นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญในการบริจาคโลหิตโดยสร้างจิตสำนึกของการเป็น “ผู้ให้” และรณรงค์จัดหาโลหิตที่มีคุณภาพปริมาณเพิ่มขึ้น สามารถสำรองโลหิตคงคลังไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินได้ ดังนั้นศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จึงร่วมกับ บริษัท แบรนด์ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการ “แบรนด์ พลังเพื่อเลือดใหม่ 2560 (BRAND’S Young Blood 2017) ปีที่ 17 เพื่อรณรงค์ให้กลุ่มนิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่ได้ร่วมทำความดีโดยการบริจาคโลหิต ทางโครงการฯ ได้ตั้งเป้าหมายโลหิตที่ได้รับบริจาค จำนวน 66,000 ยูนิต จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศและเครือข่ายศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

ทั้งนี้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีภารกิจหลักในการจัดหาโลหิตบริจาคให้มีปริมาณเพียงพอ และปลอดภัย เพื่อนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในสถานพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ปัจจุบันศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ตั้งเป้าหมายการจัดหาโลหิตทั้งประเทศ คือ 2,046,000 ยูนิต และเป็นการจัดหาโลหิตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 696,000 ยูนิตต่อปี ส่วนภูมิภาคต้องจัดหา 1,350,000 ยูนิตต่อปี
จึงจะเพียงพอสำหรับผู้ป่วย ซึ่งปริมาณการใช้โลหิตนั้นจะเพิ่มขึ้น 8-10 % ทุกปี ดังนั้น ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

 

จึงจำเป็นต้องสร้างเครือข่ายและภาคีร่วมในการสร้างกลยุทธ์ และประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริจาคโลหิต เพื่อกระตุ้นให้มีผู้บริจาคโลหิต เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของตัวผู้บริจาคโลหิต และเพื่อโลหิตที่มีคุณภาพ
นอกจากนี้ สถิติผู้บริจาคโลหิตปีที่ผ่านมา มีผู้บริจาคโลหิตปีละ 1 ครั้ง มากถึงร้อยละ 60 หรือราว 200,000 คน ผู้บริจาคโลหิตปีละ 4 ครั้ง ร้อยละ 6 หรือราว 20,000 คน จึงต้องการรณรงค์ให้ผู้บริจาคโลหิต
เพิ่มความถี่ในการบริจาคโลหิตมากขึ้นจากปีละ 1 ครั้ง เพิ่มเป็น 2 ครั้ง จนถึง 4 ครั้งต่อปี เพื่อให้มีปริมาณโลหิตเพียงพอสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วประเทศ

กชกร แก้วศรชัย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตแบรนด์ซุปไก่สกัด กล่าวว่า แบรนด์มุ่งมั่นเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคนไทยทุกคน และตระหนักถึงความจำเป็นของสถานการณ์การขาดแคลนโลหิตที่ใช้รักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ จึงได้ร่วมกับศูนย์บริจาคโลหิต สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญร่วมร่วมทำความดีโดยการบริจาคโลหิตที่มีคุณภาพเป็นประจำ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญในการบริจาคโลหิต โดยการสร้างจิตสำนึกของการเป็น “ผู้ให้” เพื่อให้กลุ่มเยาวชนที่มีสุขภาพดีที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตได้เริ่มต้นเป็นผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ รวมทั้งเพื่อรณรงค์กระตุ้นให้ผู้บริจาคโลหิตบริจาคโลหิต เป็นประจำสม่ำเสมอทุก 3 เดือนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อนำมาเป็นโลหิตสำรองคงคลังไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ทางโครงการได้ส่ง “อองตวน-นักมวยไทยไฟท์ และ แป้ง-zbing z. เกมแคสเตอร์หญิง” BRAND’S Passion Icons ของแบรนด์ซุปไก่สกัด ซึ่งเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่จากสาขาอาชีพที่ได้พิสูจน์แล้วว่า ได้ทำในสิ่งที่ชอบให้เป็นอาชีพที่ใช่และประสบความสำเร็จ ร่วมรณรงค์ให้เยาวชนไทยได้ร่วม บริจาคโลหิตกันมากขึ้น

 

นอกจากนี้ทางโครงการยังจัดให้มีโรดโชว์ ระหว่างเดือนกันยายน 2560 – เดือนมิถุนายน 2561 ตามหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน 57 แห่ง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง และอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริจาคโลหิตด้วย

 

ที่สำคัญแบรนด์ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมแสดงความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสื่อรณรงค์ การบริจาคโลหิต กับโครงการประกวด “วิดีโอคลิปรณรงค์บริจาคโลหิต การออกแบบสื่อภาพนิ่ง Infographic”

 

ในหัวข้อ “BRAND’S Young Blood บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ยิ่งให้ยิ่งได้สุขภาพดี” เพื่อกระตุ้น
และสร้างจิตสำนึกในการเป็น “ผู้ให้” ให้เกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่มาร่วมบริจาคโลหิต ชิงโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พร้อมทุนการศึกษา เปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน – 15 ธันวาคม 2560