5 เจ้าของกิจการร้านอาหารอาการหนัก!! เจอ ‘โควิด-19’ เขย่า ดันหนี้สินพุ่ง-ขาดทุนอ่วม

ช่วงที่ผ่านมา ธุรกิจอาหารได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างหนัก เพราะไม่สามารถเปิดร้านอาหารให้นั่งรับประทานได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วย เมื่อรายได้ลดลงก็ส่งผลต่อกำไรสุทธิ บางรายอาจประสบกับผลขาดทุน

ครั้งนี้จะพามาดู 5 หุ้นกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มที่มีหนี้สินสูง จากข้อมูล ณ ไตรมาส 2 ปี 2564 โดยคัดเลือกบริษัทฯ ที่มีอัตราส่วนหนี้สินเริ่มแย่

ประเมินจาก อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current ratio) และอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio)

โดย อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) ใช้วัดสัดส่วนหนี้สินรวมกับส่วนของผู้ถือหุ้นรวม หากบริษัทฯ ไหนมีอัตราส่วน D/E สูงเกิน 1 เท่า แสดงว่ามีหนี้สินรวมสูงกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือพูดง่ายๆ คือ มีการก่อหนี้สินเกินตัว ทำให้มีภาระหนี้สินสูง และอัตราส่วนนี้หากสูงมากเกินไปจะเป็นข้อจำกัดสำหรับการยื่นขอกู้เงินจากสถาบันการเงินต่าง ๆ อีกด้วย

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current ratio) ใช้บอกสภาพคล่องของกิจการ คำนวณได้จากสินทรัพย์หมุนเวียน กับหนี้สินหมุนเวียน ชี้ให้เห็นถึงความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น หากอัตราส่วนนี้มีค่าน้อยกว่า 1 เท่ากับมีหนี้สินหมุนเวียนมากกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน ก็อาจก่อให้เกิดปัญหาการชำระหนี้ระยะสั้นได้ แต่ถ้าอัตราส่วนนี้สูงก็เท่ากับบริษัทฯ มีสภาพคล่องสูง (แต่ถ้าสูงเกินไป ในอีกมุมหนึ่งก็อาจจะหมายถึงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ของกิจการไม่ดีพอ)

แต่บางครั้ง อัตราส่วนทุนหมุนเวียน ก็ยังไม่สะท้อนสภาพคล่องได้ทั้งหมด เพราะมีการนำสินค้าคงเหลือมาคิดรวมกับสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ ด้วย ดังนั้น จึงมีการใช้ อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick ratio) มาประกอบการพิจารณา

ซึ่งจะไม่ใช้สินค้าคงเหลือมารวม เพราะจริง ๆ แล้วสินค้าคงเหลือสามารถแปลงเป็นเงินสดได้ช้ากว่า (ไม่สามารถขายและแปลงเป็นเงินสดได้ทันที) ทำให้อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วบอกถึงสภาพคล่องของกิจการได้ดีกว่าอัตราส่วนทุนหมุนเวียน

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมาธุรกิจอาหารเจอกับผลกระทบค่อนข้างหนัก ทำให้อัตราส่วนเหล่านี้แย่กว่าสถานการณ์ปกติ ซึ่งหากต้องการเข้าลงทุน หรือพิจารณาว่าบริษัทเหล่านี้ยังมีความสามารถทำกำไรอยู่หรือไม่ อาจจะพิจารณาจากแผนการขยายธุรกิจ และภาพรวมเศรษฐกิจร่วมด้วย

เขียนและเรียบเรียง : พรรณรุ้ง คุ้มพงษ์พันธ์

ข้อมูล : SETSMART
ติดตาม Business+ ได้ที่ thebusinessplus.com
Line Business+ ได้ที่ https://lin.ee/pbIHCuS

#Businessplus #Business+ #นิตยสารBusinessplus #SET #mai #ตลาดหุ้น #ตลาดหุ้นไทย #หุ้นไทย #stock #สภาพคล่อง #หนี้สิน