Home / HAPPENING / 11.11.62 ทิพยประกันชีวิต เปิดตัว โครงการ TIPlife ร่วมใจ ลดใช้ พลังงาน

11.11.62 ทิพยประกันชีวิต เปิดตัว โครงการ TIPlife ร่วมใจ ลดใช้ พลังงาน

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย คุณนพพร บุญลาโภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมผู้บริหาร และพนักงาน เปิดตัวโครงการ TIPlife ร่วมใจ ลดใช้ พลังงาน” 

ซึ่งเป็นโครงการสร้างสรรค์กิจกรรมลดภาวะโลกร้อนที่เป็นรูปธรรม ภายใต้แนวคิด 5 ป. ปิด เมื่อไม่ใช้ / เปิด เมื่อจำเป็น / ปรับ พฤติกรรม / เปลี่ยน การใช้พลังงาน / ปกป้อง สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณขยะ ลดการใช้พลาสติก และประหยัดพลังงานไฟฟ้า

 

พร้อมปลุกจิตสำนึกของพนักงานในองค์กรอย่างยั่งยืน โดยมีการเดินTroopเพื่อเปิดตัวโครงการ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงาน บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)