10 นักธุรกิจหญิงเก่ง รับรางวัล”ผู้ประกอบการสตรีไทยที่มีผลงานโดดเด่นในอาเซียน ประจำปี 2560”

10 นักธุรกิจหญิงเก่ง รับรางวัล”ผู้ประกอบการสตรีไทยที่มีผลงานโดดเด่นในอาเซียน ประจำปี 2560”

 

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชา ชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ชื่นชม 10 นักธุรกิจหญิงที่มีผลงานโดดเด่นในอาเชียน ซึ่งนำโดย คุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณพิมพ์ใจ ลี้อิสระนุกุล คุณอุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ คุณอลิสา พันธุศักดิ์ คุณระริน อุทกะพันธ์ ปัญจรุ่งโรจน์ คุณสมน ชคัตธาดากุล คุณพรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ คุณปิยาภรณ์ แสนโกศิก คุณวิริยา พรทวีวัฒน์ คุณกนิดา เสนีย์ ที่ได้รับรางวัล Thailand’s Outstanding ASEAN Women Entrepreneurs 2017 จาก AWEN – ASEAN Women Entrepreneurs Network ในงาน ASEAN Women’s Business Conference ที่ประเทศฟิลิปปินส์

ทั้งนี้จากการคัดเลือกของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ประกอบ การสตรีอาเชี่ยนประเทศไทย ซึ่งมีคุณเกษสุดา ไรวา เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ