หอการค้าไทยจัด “แคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเล็ก…เด็กหัวการค้า” ปีที่ 5

ปัจจุบันเศรษฐกิจของไทย เป็นยุคที่มีสื่อเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด มีการสื่อสารผลิตภัณฑ์ได้ หลายช่องทาง ซึ่งการเจริญเติบโตทางธุรกิจนั้นเริ่มมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนักเรียนระดับสายวิชาชีพ จึงเป็นแรงผลักดันที่จะมุ่งสู่นักศึกษาที่เตรียมพร้อมจะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ในการสร้างตราสินค้า สร้างธุรกิจแนวใหม่ได้ในอนาคต โดยสามารถนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตจริง โดยเป็นแนวคิดของการประกอบการมืออาชีพ

 

ทั้งนี้ เป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในแต่ละธุรกิจ และพัฒนาให้นักเรียนชั้นมัธยมปลายและนักเรียนสายอาชีพกลายเป็น Innovative Entrepreneur ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ยั่งยืน มั่นคง วิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีภารกิจหลักในการบ่มเพาะปั้นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ ให้มีความรู้ พัฒนาทักษะความสามารถเพื่อการประกอบกิจการต่างๆ พร้อมทั้งปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมยุค Thailand 4.0

 

ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาลัยผู้ประกอบการ มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาปัจจุบันและบุคคลทั่วไป ซึ่งวิทยาลัยผู้ประกอบการจึงเห็นความสำคัญของเยาวชน ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมในสายสามัญและสายอาชีพ ที่มีความฝันและตั้งใจที่จะสร้างความสำเร็จให้กับอาชีพของตนเอง หรือกิจการของครอบครัว ดังนั้นจึงมีแนวคิดในการจัดโครงการ “แคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเล็ก…เด็กหัวการค้า” ปีที่ 5 พร้อมชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 2 ล้านบาท ที่สำคัญเพื่อการบ่มเพาะและเรียนรู้เป็นการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ จะเป็นเหมือนการวางรากฐานของภาคกลุ่มธุรกิจของประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

 

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า “โครงการแคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเล็ก เด็กหัวการค้า ในครั้งที่ผ่านมาได้รับความสำเร็จอย่างดียิ่ง เราจึงจัด โครงการผู้ประกอบการรุ่นเล็ก เด็กหัวการค้า ปีที่5 อย่างต่อเนื่อง ในวันที่ 11-13 มกราคม 2562 นี้ นอกจากนักเรียนชั้นมัธยมปลายทั่วประเทศไทยจะได้เรียนรู้แนวคิดในการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาสร้างให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ หรือ IDE (Innovation Driven Entrepreneurship) จากมหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology”

 

โดย (MIT) สถาบันชั้นนำของโลก ซึ่งหลักสูตรวิชานี้นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะได้เรียนในหลักสูตรทุกคน ที่สำคัญยังมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และรางวัลเงินสด รวมถึงทัศนะศึกษาดูงานต่างประเทศอีกด้วย

 

คุณกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าไทย กล่าวว่า “โครงการแคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเล็ก เด็กหัวการค้าปีที่5 ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการร่วมปลูกฝั่งให้นักเรียนชั้นมัธยมปลายเป็นผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพต่อไปในอนาคต ส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้แข็งแกร่ง โดยทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมุ่งเน้นเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ เน้นให้นักศึกษาได้ทำการฝึกงานทุกๆปีตลอดการเรียนระยะเวลา 4 ปี เริ่มตั้งแต่ชั้นปีที่1 เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้รูปแบบการทำธุรกิจผสมผสานกับนวัตกรรมอย่างจริงจังในแต่ละสาขาอาชีพ เพื่อเรียนรู้ปัญหาการทำงานและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานหรือทำธุรกิจ”

 

การเรียนการสอนในวิชาการประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม หรือ IDE 101 ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีการเรียนการสอนทั้งส่วนของขั้นตอนที่ 0 หรือ Step Zero โดยเริ่มตั้งแต่การสำรวจค้นหา (Exploration) และการทดลอง (Experiment) และการลงมือทำ (Execute) ซึ่งในขั้นตอนนี้จะมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ลงพื้นที่จริง ๆ เพื่อที่จะเข้าไปข้อมูลปัญหา พูดคุยกับคนในชุมชน เพื่อที่จะสามารถค้นหาโอกาสในการประกอบการ

 

จากนั้นจึงมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในห้องเรียน โดยการเรียนการสอนจะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ที่จะต้องทำจริง เน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวของนักศึกษา โดยทางคณาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้ผลักดันและสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ ซึ่งเมื่อผ่านขั้นตอนที่ 0 แล้วจึงจะเรียนรู้แนวทางการสร้างธุรกิจใน 24 ขั้นตอนของการสร้างธุรกิจ (Disciplined Entrepreneurship) ซึ่งจะครอบคลุม 6 ด้านของการทำธุรกิจ อันประกอบไปด้วย

  • ลูกค้าของธุรกิจคือใคร
  • สินค้าและบริการสามารถทำอะไรให้ลูกค้าได้บ้าง
  • ลูกค้าครอบครองสินค้าและบริการของธุรกิจได้อย่างไร
  • ธุรกิจจะสามารถทำเงินจากสินค้าและบริการได้อย่างไร
  • ธุรกิจจะออกแบบและสร้างสินค้าและบริการได้อย่างไร
  • แผนการขยายธุรกิจเป็นอย่างไร

หอการค้าไทย

 

โครงการแคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเล็กเด็กหัวการค้า ปีที่ 5 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไปจนถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://utcc2.utcc.ac.th/bizcamp/index.php