เอสซีจีคว้ารางวัล IP Champion 2017 ประเภทสิทธิบัตรการประดิษฐ์

เอสซีจีรับรางวัลผู้ประกอบการธุรกิจดีเด่นด้านการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ประจำปี พ.ศ. 2560 หรือ IP Champion 2017 ประเภทสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ภายในงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือ IP Fair 2017 จัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรางวัลนี้ถือเป็นการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบธุรกิจที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครอง และนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม

ดร.วิไลพร เจตนจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยี กล่าวว่า รางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของเอสซีจีที่มีความมุ่งมั่นในการนำทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างจริงจัง และมีความโดดเด่นทางด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี มีระบบที่ครอบคลุมการสร้าง (IP Creation) การคุ้มครอง (IP Protection) และการสร้างมูลค่าทางธุรกิจ (IP Commercialization) รวมถึงมีการวิเคราะห์และวางแผนทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาตั้งแต่เริ่มต้นของการทำวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค สามารถสะท้อนความเป็นผู้นำด้านทรัพย์สินทางปัญญาของเอสซีจีระดับประเทศได้อย่างแท้จริง