Home / HAPPENING / คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เปิดศูนย์ MU-FAHLA ถ่ายทอดเทคโนโลยีบุคลากรรังสีเทคนิคระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เปิดศูนย์ MU-FAHLA ถ่ายทอดเทคโนโลยีบุคลากรรังสีเทคนิคระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล โชว์ศักยภาพ “Strong in Practice, Smart in Profession” เปิดศูนย์ MU-FAHLA ถ่ายทอดเทคโนโลยีบุคลากรรังสีเทคนิคระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

นับตั้งแต่ ปี พ.ศ.2508 ที่ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถือกำเนิดขึ้นมาเป็นลำดับแรกๆ ในภูมิภาคอาเซียน รับใช้สังคมภายใต้อัตลักษณ์ Strong in Practice, Smart in Profession” มาเป็นเวลา 54 ปี ได้พิสูจน์แล้วถึงศักยภาพทางวิชาการ และการวิจัยที่แข็งแกร่ง นำมาซึ่งภาคภูมิใจในวิชาชีพ

ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า “รังสีเทคนิค” เป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการทางการแพทย์ และระบบสาธารณสุขในการตรวจวินิจฉัย รักษา จำลองเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในร่างกาย โดยการใช้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางด้านรังสีเทคนิค

ปัจจุบันความต้องการบุคลากรทางด้านรังสีเทคนิคเพื่อเข้าไปช่วยทำงานในโรงพยาบาล ทั้งภาครัฐ และเอกชนต่างๆ มีมากขึ้น จนส่งผลทำให้เกิดความขาดแคลนทางวิชาชีพ  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้มุ่งผลิตบัณฑิตรังสีเทคนิคเพื่อตอบสนองความต้องการเร่งด่วนดังกล่าว โดยเน้นความมีศักยภาพสูงในเรื่องของการทำงาน โดยเฉพาะเรื่องของทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพสู่ระดับสากล

ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันในประเทศเพื่อนบ้าน พบว่าโรงพยาบาลบางแห่งยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึงเทคโนโลยี ยกตัวอย่างเช่น การใช้ PACS” หรือ Picture Archiving and Communication System

ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศทางการแพทย์ที่มีการใช้ server ในการจัดเก็บและประมวลผล โดยจากห้องเอกซเรย์สามารถส่งภาพไปถึงแพทย์ผู้ทำการรักษา ตลอดจนโรงพยาบาลอื่นๆ ที่ทำการรักษาร่วม โดยสามารถขึ้นไปอยู่บนแพลตฟอร์มบนดิจิทัลได้ทั้งหมด

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ร่วมกับ FUJIFILM Asia Pacific Healthcare Learning Academy (FAHLA) เปิดศูนย์การเรียนรู้ “MAHIDOL UNIVERSITY-FUJIFILM Asia Pacific Healthcare Learning Academy (MU-FAHLA) Center for Advanced Medical Imaging Informatics” เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพและพัฒนาวิชาชีพรังสีเทคนิค

รวมถึงความรู้ทางด้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการแพทย์แห่งแรกในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทีมวิทยากรนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์ หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุทธพล วิเชียรอินทร์ อาจารย์ประจำภาควิชารังสีเทคนิค โดยศูนย์ฯ ตั้งอยู่ ณ บริเวณชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์ หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเสริมว่า ศูนย์ MU-FAHLA จัดฝึกอบรมในหลักสูตรที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ ทั้งในระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง 

ได้แก่ Digital Imaging & Medical Informatics Foundation, Medical Informatics Intermediate / PACS Administrator และ Advance Technique / Artificial Intelligence (AI) โดยการสมัครจะมีอยู่ 2 ทาง ซึ่งทางแรกผ่านตัวแทนจำหน่ายท้องถิ่น (local distributors) ของ FUJIFILM และอีกทางสำหรับผู้สนใจทั่วไป

ทุกหลักสูตรมีประกาศนียบัตรให้สำหรับผู้ผ่านการอบรม ลงทะเบียนโดยตรงได้ที่ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

“หลักสูตรของเราเป็น general course ไม่ได้เน้นเฉพาะผลิตภัณฑ์ของผู้สนับสนุน โดยหลังจากพิธีเปิดศูนย์ฯ ได้มีการเริ่มจัดอบรมทันที โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีทางรังสีวิทยา โดยเฉพาะการถ่ายภาพทางดิจิทัลนั้นมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา

บุคลากรที่เข้ามาเรียนส่วนใหญ่เป็นนักรังสีเทคนิค และบุคลากรทางด้าน IT จากทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งต้องการจะอัพเดทความรู้อยู่เสมอ โดยปลายทางที่จะได้รับประโยชน์ ก็คือ ผู้ป่วยนั่นเองผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์ กล่าวทิ้งท้าย