อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) ร่วมงานสถาปนากรมชลประทาน

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ โดย โสกุล เชื้อภักดี  รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ และคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบปีที่ 115  โดยมี สัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทานให้การต้อนรับ พร้อมทั้งร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ : Smart Water Operation Center (SWOC) ซึ่งจะเป็นศูนย์ช่วยการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการบริหารจัดการน้ำ และศูนย์ประชาสัมพันธ์ในช่วงวิกฤติที่เกิดอุทกภัย และภัยแล้ง