ร่วมสร้างสรรค์ผลงานหนังสั้น “พลเมืองไทย” ปลุกจิตสำนึกรักชาติ

สถาบันพระปกเกล้าเปิดรับผลงาน ในโครงการหนังสั้น “พลเมืองไทย” (เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกพลเมือง) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561

 

ทั้งนี้ ความเป็นพลเมืองมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข พลเมืองที่รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง เคารพความแตกต่างและกฎหมาย มีเหตุผล มีความรับผิดชอบ มีวินัย และมีจิตสาธารณะ จะส่งผลให้เกิดประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและยั่งยืน

 

ด้วยเหตุนี้ สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะสถาบันวิชาการซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในส่งเสริม เผยแพร่ และพัฒนาประชาธิปไตยจึงกำหนดให้มียุทธศาสตร์ในการพัฒนาและสร้างความเป็นพลเมืองขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเป็นพลเมืองที่ตระหนักรู้ (Concerned Citizen) และพลเมืองที่กระตือรืนร้น (Active Citizen)

 

อย่างไรก็ตาม ในวาระของการสถาปนาสถาบันพระปกเกล้าครบรอบ 20 ปี ในปี 2561 นี้ สถาบันพระปกเกล้า จึงได้จัดให้มีโครงการประกวดหนังสั้นภายใต้หัวข้อ “พลเมืองไทย” (เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกพลเมือง) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความสำคัญของความเป็นพลเมืองที่มีจิตสำนึกความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น

 

โดยมุ่งหวังว่าสื่อหนังสั้นนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่บอกเล่าเรื่องราว ประสบการณ์หรือข้อคิดเตือนใจ ให้ผู้ชมได้เกิดความตระหนักและเชื่อมั่นว่าเราทุกคนสามารถเป็นพละกำลังของสังคม และประเทศในการป้องกัน จัดการ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้

 

สำหรับ ผู้ที่สนใจทั้งประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประเภทประชาชนทั่วไป

  • ดาวโหลดใบสมัครทาง www.kpi.ac.th หรือ Facebook สถาบันพระปกเกล้า
  • ส่งผลงานได้ทาง email shortfilm@kpi.ac.th
  • ชิงเงินรางวัลกว่า 300,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบเกียรติบัตร

 

ข้อมูลรายละเอียดสอบถามได้ที่
ศูนย์สื่อสารองค์กร สถาบันพระปกเกล้า

  • คุณวรรัตน์ ชัยชนะ (02 141 9752 /096 859 1134)
  • คุณจินห์จุฑา ลิ้มสวัสดิ์ (02 141 9755/ 089 456 5574)