สุดยอด มทร.ธัญบุรี กวาด 14 รางวัลใหญ่ เวทีวิจัยนานาชาติ

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรีพร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ส่งผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับเวทีนานาชาติ ในงาน “10th International Exhibition of Inventions (IEI) and 3rd World Invention and Innovation Forum (WIIF)” (IEI & WIIF 2018) ที่เมืองฝอซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

พร้อมคว้า 14 รางวัล เป็นเหรียญทอง 5 รางวัลจาก ผลงานรังเลี้ยงชันโรง กลุ่มขนาดเล็ก เพื่อการผลิตน้ำผึ้งเชิงพาณิชย์ ผศ.ดร.อัญชลี สวาสดิ์ธรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร, ผลิตภัณฑ์ประดับกระจกสีลวดลายขนบธรรมเนียมไทยการไหว้และสงกรานต์ รศ.ดร.ปานฉัตท์ อินทร์คง คณะศิลปกรรมศาสตร์, การออกแบบและพัฒนาเครื่องขอดเกล็ดปลาแป๊ะกัง นายบุญทวี พันกลั่น นายชยานนท์ พานน้อย นายวงศธร ดีเอี่ยม นายธนกฤต จันทสาร และอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ศิริชัย ต่อสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ และได้ รางวัล Special Awards from Indonesia 7(INNOPA), การผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากต้นมันสำปะหลัง นายฐิติกร วงค์เลื่อน และอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สุภา จุฬคุปต์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พ่วงด้วยรางวัล Special Awards from The Egypt Council of Innovations and Association รวมถึงรางวัลเหรียญทอง Manila Young lnventors Association Philippine Gold Award for Invention จากประเทศฟิลิปปินส์

 

ส่วน 5 เหรียญเงิน เป็น ผลงานถังพลาสติกจากขยะพลาสติก ดร.ณรงค์ชัย โอเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และได้รางวัล Special awards from India ด้วย, หมูส้มข้าวยีสต์แดง ผศ.ดร.เลอลักษณ์ เสถียรรัตน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์, ความเป็นพิษเฉียบพลันของสารสกัดหยาบจากสะค้านและมะแขว่นต่อศัตรูพืชเศรษฐกิจหนอนกระทู้หอม น.ส.ชลธาร ชูวงษ์ นายธีระพงษ์ ทองบุตร น.ส.วราภรณ์ เพ็งอุ่น และอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ณัฐชยา คำรังสี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากกล้วยหอมทองเพื่อวิสาหกิจชุมชน น.ส.ศิวปรียา นาคอรุณ น.ส.พัชริดา ไชยเยตร น.ส.อรอนงค์ คงทอง และอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ไฉน น้อยแสง วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย และได้รางวัล Special Awards from Malaysia ด้วย

 

และผลงานไบโอคอมเพลกซ์ เฮลล์ตี้โยเกิร์ต น.ส.ปิยธิดา ชนะพาล นายสําเร็จ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต น.ส.ฐิติมา สังข์แก้ว และอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สุรชัย เตชะเอ้ย วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

 

รศ.ดร.ประเสริฐเปิดเผยว่าทั้ง14รางวัลถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยในการแสดงศักยภาพของอาจารย์ นักศึกษาเกี่ยวกับผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ และเป็นความพยายามอย่างต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยในบทบาทด้านงานวิจัยในระดับนานาชาติ