สถาบันพระปกเกล้าเป็นเจ้าภาพ ระดมสมอง “ก้าวต่อไปไทยแลนด์ : Thailand’s NEXT”

สถาบันพระปกเกล้า เป็นเจ้าภาพ จัดประชุมวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน ได้แก่ หลักสูตร ปปร. วปอ. พตส. วตท. บ.ย.ส. และ TEPCoT ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการเป็นปีที่ 9 ภายใต้การประชุมวิชาการหัวข้อ “ก้าวต่อไปไทยแลนด์” หรือ THAILAND’S NEXT ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 3 มิติ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” พร้อมสรุปผลนำไปให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อ

สำหรับไฮไลท์ในปีนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นองค์ปาฐก พร้อมทั้งร่วมเวที เสวนากับผู้แทนนักศึกษาทั้ง 6 สถาบัน ในที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ถ. แจ้งวัฒนะ

 

ศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่า จากการประชุมร่วมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบันได้แก่ หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) และ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) เห็นควรที่จะจัดการประชุมทางวิชาการระหว่างหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน ครั้งที่ 9 ขึ้น ในหัวข้อ “ก้าวต่อไปไทยแลนด์” หรือ THAILAND’S NEXT โดยในปีนี้สถาบันพระปกเกล้า หรือหลักสูตร ปปร. ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ”

ทั้งนี้ การประชุมวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน จัดขึ้นมาเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา โดยในปีนี้ ผู้บริหารของทั้ง 6 สถาบัน ได้เล็งเห็นว่า ในฐานะประเทศไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แนวทางการปฏิรูปประเทศ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และโมเดลประเทศไทย 4.0 เพื่อทำให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็งจากภายในและสามารถเชื่อมโยงประชาคมโลก โดยการขยายพื้นที่ร่วม เพื่อสร้างเป้าหมายรวมของชาติร่วมกัน จึงได้จัดการสัมมนาทางวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน ประจำปี 2561 ในหัวข้อ “ ก้าวต่อไปไทยแลนด์ หรือ THAILAND’S NEXT ”

 

โดยการประชุมวิชาการครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลาย ทั้งการแสดงปาฐกถาโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณดร. วิษณุ เครืองาม และการให้โอกาสผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นอย่างใกล้ชิดและกว้างขวาง โดยจัดให้เป็นห้องประชุมกลุ่มย่อยเพื่อถกแถลงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งเป็น 3 ห้อง หรือ 3 มิติตามเป้าหมายของการเป็นประเทศไทยที่ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งนี้ ผลสรุปที่ได้จากการประชุมกลุ่มย่อยทั้ง 3 ห้อง จะถูกนำไปส่งต่อในฐานะข้อเสนอทางวิชาการร่วมกันของนักศึกษา 6 สถาบันให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการ รวมถึงการแสดงนวัตกรรมของแต่ละหลักสูตร เพื่อที่จะเป็นพลังร่วมกันในร่วมกันผลักดันยุทธศาสตร์ชาติของประเทศไทย ให้สามารถปฏิบัติได้อย่างสัมฤทธิ์ผล เป็นรูปธรรม และทำให้ประเทศไทยสามารถก้าวต่อไปได้อย่าง มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน เปิดให้ผู้สนใจลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.kpi.ac.thตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค.-1 มิ.ย.61

 

“การประชุมวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นมาทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา เนื่องจากทั้ง 6 สถาบันฯ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นของการแลกเปลี่ยนองค์ ความรู้ทางวิชาการใน 6 ด้านที่ส าคัญ ได้แก่ด้านความมั่นคง ด้านการเมืองการปกครอง ด้านการพัฒนา การเมืองและการเลือกตั้ง ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ด้านการพัฒนาตลาดทุน และด้านพัฒนาการ ค้าและการลงทุน ซึ่งทุกปีแต่ละสถาบันฯ ได้เน้นสร้างผลงานทางวิชาการที่ได้ให้แนวคิดและแนวทางต่อการ ขับเคลื่อนประเทศในด้านส าคัญต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่แลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการ ระหว่างผู้เข้า รับการอบรมทั้ง 6 หลักสูตร และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันและสร้างประโยชน์ใน การปฏิบัติงานร่วมกันในอนาคตระหว่างนักศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับสูง 6 สถาบันต่อไป”