EIC แนะลงทุน Startup อย่างไร ไม่ให้ Stop

ธุรกิจสตาร์ทอัพ เติบโตขึ้นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีจำนวนผู้ประกอบการณ์สตาร์ทอัพหน้าใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ี่น่าสนใจคือสตาร์ทจำนวนมากไม่ประสบความสำเร็จ มีเพียงไม่กี่รายที่สามารถยืดหยัดอยู่ได้

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์(อีไอซี) เปิดเผยว่าในเอเชีย โดยเฉพาะจีน เป็นคลื่นลูกใหม่แห่งการลงทุน และมีโอกาสแซงหน้าเจ้าตลาดอย่างอเมริกาเหนือได้ในอนาคต เนื่องจากมูลค่าเงินลงทุนเติบโตและมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง โดยเม็ดเงินลงทุนส่วนมากหลั่งไหลไปยังกลุ่มที่ดำเนินธุรกิจด้าน internet และ mobile and telecommunication สำหรับสตาร์ทอัพในไทยนั้นส่วนมากยังอยู่ในขั้น explore stage และยังต้องเผชิญกับข้อจำกัดด้าน ecosystem

แม้ว่าสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จสามารถสร้างผลตอบแทนอย่างมหาศาลแก่นักลงทุน แต่กลับมีเพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่สามารถก้าวข้ามไปเป็น unicorn โดยสัดส่วนของกลุ่มที่ล้มเหลวมีอยู่ถึง 95% ด้วยสาเหตุหลักมาจากไม่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาด และโมเดลทางธุรกิจที่ไม่สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน รวมถึงขาดความสามารถในการบริหารจัดการทางการเงิน ดังนั้น นักลงทุนควรให้ความสำคัญในการพิจารณาสตาร์ทอัพในประเด็นเหล่านี้อย่างถี่ถ้วน ในขณะที่ ภาครัฐควรให้ความสำคัญกับการเร่งพัฒนาด้าน ecosystem ด้วยการปรับปรุงกฎระเบียบ ควบคู่กับการนำเสนอสิทธิประโยชน์เพื่อดึงดูดผู้สนับสนุนที่มีคุณภาพ