ออมสินชวนต่อยอดความมั่งคั่ง เนื่องใน “วันออมแห่งชาติ”

ธนาคารออมสินขอเชิญชวนประชาชนคนไทย ร่วมตระหนักถึงการประหยัดอดออม เนื่องใน “วันออมแห่งชาติ” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมการออมของธนาคารออมสินที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

 

ออมสิน

 

โดยฝากเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป รับ “กระปุกออมสินต่อยอดความมั่งคั่ง” (1 ชิ้น ต่อ 1 ราย) ณ ที่ทำการสาขาธนาคารออมสินทุกแห่งทั่วประเทศ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลาทำการของสาขานั้นๆ (ของแจกมีจำนวนจำกัด)

 

ออมสิน

 

พร้อมกันนี้ธนาคารออมสิน ได้จัดงานวันออมแห่งชาติ ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ภายใต้แนวคิด “ต่อยอดการออมอย่างยั่งยืน” โดยมีการจัดนิทรรศการและการมอบรางวัลให้แก่องค์กรและบุคคลผู้มีวินัยทางการเงิน/การออมดีเด่น