รายได้จากภาษีประชาชน ถูกรัฐเอาไปใช้กับหน่วยงานไหนบ้าง?

เปิดข้อมูลจาก ‘สำนักงานสถิติแห่งชาติ’ ในส่วนของประมาณการรายได้ของประเทศไทย จำแนกตามหน่วยงานที่จัดเก็บสำหรับปีงบประมาณ 2565 พบว่า ประเทศไทยมีรายได้สุทธิหลังหัก การคืนภาษีของกรมสรรพากร อากรถอนคืนกรมศุลกากร การกันเงินเพื่อชดเชยภาษีสำหรับสินค้าส่งออก การจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มให้อปท.ตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจฯ อยู่ที่ 2,400,000 ล้านบาท ลดลง 277,000 ล้านบาท จากปี 2564 ซึ่งมีประมาณการรายได้ 2,677,000 ล้านบาท

โดยหน่วยงานที่จัดเก็บรายได้นำส่งคลังสูงสุด 3 อันดับแรก คือ
– กรมสรรพากร 1,876,100 ล้านบาท : เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล และเก็บภาษีทางอ้อม อย่างภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีปิโตรเลียม และอากรแสตมป์

– กรมสรรพสามิต 597,000 ล้านบาท : รับผิดชอบในการเก็บภาษีสินค้าบางประเภทที่ผลิตในประเทศไทย รวมถึงเก็บภาษีสินค้าบางอย่างที่นำเข้าจากต่างประเทศ เช่น ภาษีสุรา ภาษียาสูบ ภาษีสถานบริการ รวมถึงมาตรการปราบปรามคนที่ทำผิดกฎด้วย

– กรมศุลกากร 100,000 ล้านบาท : รับผิดชอบเก็บภาษีศุลกากรการค้าระหว่างประเทศ เช่น ภาษีอากรขาเข้า-ขาออก

อย่างไรก็ตาม ประมาณการรายได้ของประเทศไทยนั้น ยังต้องถูกนำไปจัดสรรให้กับฝ่ายบริหารต่าง ๆ โดยงบประมาณรายจ่ายของประเทศ จำแนกเป็นรายกระทรวง ปีงบประมาณ 2565 ถูกประมาณการว่าจะอยู่ที่ 3,075,021.4 ล้านบาท

ซึ่งงบก้อนใหญ่ที่ถูกจัดสรรไว้คืองบกลางจำนวน 587,409.3 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินที่ถูกจัดสรรเอาไว้ใช้แก่หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายแบบฉุกเฉินแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่าง ๆ ที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ โดยถูกแยกต่างหากจากงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ

อันดับที่ 2 คือ กระทรวงศึกษาธิการ 330,426.6 ล้านบาท ซึ่งงบประมาณรายจ่ายของประเทศสำหรับกระทรวงศึกษาธิการได้ปรับตัวลดลง 4 ปีติดต่อกัน จากสถานการณ์ COVID-19 ที่ทำให้หลายโรงเรียนจำเป็นต้องปิดการเรียนการสอน จากเดิมปี 2561 อยู่ที่ราว 509,003.7 ล้านบาท จนเหลือราว 330,426.6 ล้านบาท ในปี 2565

จาก ทั้งนี้เมื่อมองในภาพรวม เมื่อนำรายได้ของประเทศมาหักลบกับรายจ่ายของประเทศจะเท่ากับว่างบประมาณของบ้านเราจะติดลบ 675,021 ล้านบาท

เมื่อรายได้ของรัฐบาลอย่างเดียวไม่เพียงพอในการลงทุนพัฒนาประเทศ รัฐบาลจึงจำเป็นต้องกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพิ่มเติม เช่น ธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาเอเชีย รัฐบาลต่างประเทศ ตลาดเงินทุนต่างประเทศ

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

เขียนและเรียบเรียง : พรรณรุ้ง คุ้มพงษ์พันธ์

ติดตาม Business+ ได้ที่ : https://www.thebusinessplus.com/
Line Business+ ได้ที่ : https://lin.ee/pbIHCuS
IG ได้ที่ : https://www.instagram.com/businessplus.newgen2021/

#Businessplus #Business+ #นิตยสารBusinessplus #เศรษฐกิจมหภาค #เศรษฐกิจในประเทศ #GDP