รองอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เข้าเยี่ยมชมกลุ่มธุรกิจในเครือไทยเบฟ

 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยนายพิเชษ เชษฐาพงศาพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (กลุ่มธุรกิจในเครือไทยเบฟ) ให้การต้อนรับ นายโกมล บัวเกตุ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานและ นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่(พพ.) ผู้ติดตามและสถานประกอบการอื่นๆที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน จากความสำเร็จของโรงงาน เนื่องจากได้รับรางวัลผลงานดีเด่นจากงาน Thailand Energy Awards 2020 ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (OFF-GRID) และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ASEAN ENERGY AWARDS 2021 ASEAN Best Practices for Renewable Energy Project Awards ประเภท OFF-GRID (THERMAL) เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีในการนำไปประยุกต์ใช้ในวงการอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม ณ บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ นายโกมล บัวเกตุ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้กล่าวถึงการเข้าเยี่ยมชมครั้งนี้ว่า

 

“ สำหรับโครงการ Thailand Energy Awards กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ดำเนินการมาไม่ต่ำกว่า 20 ปีสำหรับการจัดประกวด Thailand Energy Awards เป็นการแสดงความชื่นชมและยกย่องโรงงานอาคาร บุคลากร และผู้มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทนที่ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานโดยสมัครใจ และขยายไปสู่ในด้านพลังงานทดแทน จนประสบความสำเร็จในการดำเนินการด้านพลังงาน อันมีผลงานดีเด่นจนเป็นที่ประจักษ์ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรต่างๆ จนนำมาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจ ทั้งยังกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับจนมีผลสำเร็จเป็นที่น่าภาคภูมิใจต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นแรงผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน ”

 

ด้าน นายพิเชษ เชษฐาพงศาพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำองค์กรกลุ่มธุรกิจในเครือไทยเบฟ ได้กล่าวถึงที่มาของการได้รับรางวัลด้วยความภาคภูมิใจว่า

“กระบวนการสำคัญที่ทำให้โรงงานได้รับรางวัลนั้นจุดเริ่มต้นคือ เราได้นำวิสัยทัศน์ของบริษัทมาบริหารจัดการ สิ่งที่เราดำเนินการไปแล้วในด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้น้อยที่สุด รางวัล Thailand Energy Awards และ และรองชนะเลิศอันดับ 2 ASEAN ENERGY AWARDS 2021 ASEAN Best Practices for Renewable Energy Project Awards ประเภท OFF-GRID (THERMAL) เป็นโครงการที่บริษัท

 

ในประเทศไทยส่งเข้าแข่งขันเป็นจำนวนมาก ถ้ารางวัลนี้บริษัทใดได้รับจะถือเป็นชื่อเสียงให้กับบริษัทนั้น กระบวนการสำคัญที่ทำให้เราได้รับรางวัลคือ การนำนโยบายของบริษัทที่ให้ความสำคัญต่อการบริหารการจัดการที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม โดยทางโรงงานได้ให้ชุมชนรอบบริเวณโรงงานมีส่วนร่วมด้วยในการเข้าตรวจสอบด้านพลังงานไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษการปลดปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จึงเป็นที่มาของโครงการ ทางเรายินดีที่จะเป็นตัวอย่างเพื่อขยายผลและเผยแพร่ผลงานทางด้านเทคโนโลยีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ให้กับแวดวงอุตสาหกรรมอื่นๆ  รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแรงผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน”   นายพิเชษกล่าว