ม.หอการค้าไทยจับมือ สพร. เสริมศักยภาพบุคลากรสู่รัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ

มนุษยชาติกำลังเจอช่วงเวลาที่ท้าทายอีกครั้งในประวัติศาสตร์ จากการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจและสังคมแบบฉับพลัน การปรับตัวและเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ จึงเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้ และหน่วยงานที่จะต้องเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้คือ สถาบันการศึกษา ล่าสุดทาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้มีความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. เพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ บุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์

ในการบรรลุข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ระหว่าง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) กับ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะมีการสนับสนุนการจัดฝึกอบรม สัมมนา และกิจกรรมวิชาการเพื่อการยกระดับศักยภาพของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวกับทักษะดิจิทัล นวัตกรรม และการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ตลอดจนด้านอื่น ๆ เพื่อรองรับการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล อีกทั้งยังให้การสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่เกี่ยวกับทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ตลอดจนสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และยังมีโครงการอื่นๆ ในอนาคตอันใกล้อีกด้วย

ดร.ชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี (DITM) เปิดเผยว่า “หลักสูตร DITM ได้มีการทำความร่วมมีกับ สพร.ในหลายๆส่วนซึ่งนำมาสู่การบรรลุข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ในวันนี้ อาทิเช่น การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญเพื่อร่วมถ่ายทอดความรู้เชิงปฏิบัติการโครงการ inhouse training ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  การจัดหลักสูตร Data Governance เพื่อบุคคลทั่วไปและภาครัฐ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรธน์  พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยมีความพร้อมทางด้านองค์ความรู้ มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญ พร้อมที่จะให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ สพร.ทางด้านวิชาการ และทางด้านทักษะดิจิทัล ที่จะขับเคลื่อนการเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (Digital transformation) เพื่อตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอันเกิดจากผลกระทบของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในการให้บริการ หรือการพัฒนาประสิทธิภาพในองค์กร โดยปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนคือการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรให้รู้เท่าทันเทคโนโลยี”

ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA กล่าวว่า “ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับ DGA ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) มาอย่างต่อเนื่อง และเป็นสถาบันที่มีคณาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม อาทิ Digital Transformation, Data Governance และ Digital Project Management โดยมุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ครอบคลุมทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติจริงมาโดยตลอด สำหรับความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่เกี่ยวกับทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ตลอดจนสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และความร่วมมือในด้านอื่นๆ”