ม.ธรรมศาสตร์เตรียมมอบรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์”

  

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ม.ธรรมศาสตร์ ครบรอบ 36 ปี เตรียมจัดงานมอบรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์” (Human Resource Excellence Award) เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 และยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลหรือองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้รับรางวัลจำนวน 36 รางวัล

รองศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ กล่าวว่า ในปีนี้ครบรอบ 36 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้นทางสถาบันฯ จึงได้พิจารณามอบรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์” (Human Resource Excellence Award)” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในการดำเนินแนวทางการพัฒนามนุษย์จนได้รับการยกย่องจากสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ทูลเกล้าถวาย “รางวัลความสำเร็จด้านการพัฒนามนุษย์” (Human Development Lifetime Achievement Award) ในปี พ.ศ. 2549

โดยการจัดงานดังกล่าวยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณบุคคลหรือองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาอย่างโดดเด่นและต่อเนื่อง มีคุณูปการต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายการทำงานในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วมกันอีกทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้แม้ว่าในปัจจุบันสถาบันทรัพยากรมนุษย์ได้ควบรวมกับสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้ว เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 และมีชื่อใหม่คือ “สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์” ซึ่งทางสถาบันฯยังดำเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบของงานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานบริการสังคมและชุมชนมาอย่างต่อเนื่องต่อไป

สำหรับการมอบรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์” (Human Resource Excellence Award) ประจำปี 2560จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม เดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา เขตพญาไท กรุงเทพฯ โดยมีผู้รับรางวัลจำนวน 36 รางวัล ผู้รับรางวัลได้ผ่านการเสนอชื่อและคัดเลือกจากคณะกรรมการโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลหรือองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างโดดเด่นและต่อเนื่อง มีคุณูปการต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล 36 รางวัล มีดังนี้ 1.คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2. สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย 3.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 4. LINE Company (Thailand) Limited
5.มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย 6.มูลนิธิไทยรัฐ 7.วัดพระบาทน้ำพุ 8.ศาสตราจารย์พิเศษเกษมสันต์ วิลาวรรณ 9.ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ 10.นายฐากร ตัณฑสิทธิ์  11.หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล 12.ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

13.นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา 14.นายภาณุ อุทัยรัตน์ 15.นายสมชาย พูลสวัสดิ์ 16.ศาสตราจารย์ (พิเศษ) สมพงษ์ จุ้ยศิริ 17.นายสวัสดิ์ โชติพานิช 18.นายกานต์ ตระกูลฮุน 19.นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ 20.นายชำนาญ  พิมลรัตน์ 21.ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย 22.นายเทวินทร์ วงศ์วานิช 23.นายธัญญา ผลอนันต์ 24.นายบัณฑูร ล่ำซำ

25.นายบุญเกียรติ โชควัฒนา 26.นายประมนต์ สุธีวงศ์ 27.ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ 28.ดร.วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ 29.นายศุภชัย เจียรวนนท์ 30.นายสมพงศ์ นครศรี 31.ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา 32.นายอิสระ ว่องกุศลกิจ 33.พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี 34.นายวิชิตพล ผลโภค 35.ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล และ 36.นายอภิชาติ การุณกรสกุล