มอบเงินสินไหมทดแทน

จันทร์รุ่ง ศรีตระกูลช่าง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจสถาบัน บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และคุณวิสิทธิ์ พึ่งพรสวรรค์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จำกัด พร้อมด้วย ดนัย เพ็ชรชนะ รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมมอบเงินสินไหมทดแทนกรณีทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง และค่ารักษาพยาบาลจากประกันภัย โครงการ Auto Loan Protection จำนวน 224,692.80 บาท แก่คุณมนิต ครุธหอม  ผู้ทำประกัน ณ บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จำกัด สาขาเชียงราย