Home / HAPPENING / รศ.ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ปี 62

รศ.ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ปี 62

รศ.ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ปี 2562

ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ได้มีมติเห็นชอบให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2562 ที่จะจัดระหว่างวันที่  24 – 25 ตุลาคม 2562 ณ เดอะ ไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และปริญญาเอก สาขาฟิสิกส์พอลิเมอร์ จากมหาวิทยาลัยลีดส์ ประเทศสหราชอาณาจักร

ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาฟิสิกส์พอลิเมอร์ มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในปี พ.ศ. 2543 จากผลงานการวิจัยดีเด่นด้านพอลิเมอร์ โดยเฉพาะเส้นใยพอลิเอทิลีนความแข็งแรงสูง และการผลิตวัสดุคอมพอสิทจากเส้นใยดังกล่าว มีผลงานการประดิษฐ์คิดค้น ต้นแบบเกราะกันกระสุนที่พัฒนาเส้นใยพอลิเอทิลีนจากวัตถุดิบภายในประเทศ

นอกจากนี้ได้มีการประยุกต์ความรู้ที่ได้ในการปรับปรุงสมบัติด้านความทนต่อแรงกดของเส้นใยโพลีเอทิลีน จนสามารถพัฒนาหญ้าเทียมใช้แทนหญ้าปูพื้น โดยคิดค้นขึ้นมาใหม่จากเส้นใยพิเศษที่มีคุณสมบัติเด่นคือนุ่มและยืดหยุ่นสูง เหมาะสำหรับปูพื้นสนามกีฬา สนามฟุตบอล เทนนิส สนามเด็กเล่น ด้วยต้นทุนที่ถูกกว่าหญ้าเทียมจากต่างประเทศ

ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับผิดชอบงานสอนระดับปริญญาตรีและมีส่วนช่วยในการผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนเป็นกำลังสำคัญในด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ

โดยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ และมีความถูกต้อง ผ่านกระบวนการการวิจัย ส่งผลให้ที่ผ่านมาได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาความเป็นครู ปีการศึกษา 2554 และรางวัลอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561 ในงาน “50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล” เมื่อเร็วๆ นี้

จากพระราชดำรัสของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ว่า “ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ” ทำให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย ได้ตั้งเป็นปณิธานในการทำงานวิจัยมาโดยตลอดเวลาที่ผ่านมา

ด้วยความหวังที่จะใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้น โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุดด้วยความรับผิดชอบ

โดยในปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย ได้มีการวิจัยที่มุ่งไปทางด้านเศรษฐกิจฐานชีวภาพที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย ซึ่งผลิตสับปะรดอันดับหนึ่งของโลก คือ การพัฒนากระบวนการใหม่ในการแยกเส้นใยสับปะรด เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติก เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้งทางการเกษตรที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก

รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย ได้กล่าวให้ข้อคิดว่า คำว่า Doctor of Philosophy” ซึ่งเป็นชื่อของปริญญาเอก หมายถึง “ผู้ที่ผ่านการฝึกฝนกระบวนการคิดอย่างมีขั้นตอน” จึงควรต้องเรียนรู้วิธีการวางแผน การสร้างปัญหา สร้างโจทย์วิจัยที่รัดกุมรอบคอบ

ถ้าเราออกแบบการทดลองดี เมื่อทำการทดลองแล้วเราย่อมสรุปผลได้โดยปราศจากความคลางแคลงสงสัย ไม่มีใครสามารถโต้แย้งได้ แล้วเราก็จะสามารถมองเห็นว่าอะไรคือปัญหาที่แท้จริง ตลอดจนควรจะมีขั้นตอนวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ที่ดีควรทำงานวิจัยด้วย “หลักการ” ไม่ใช้แต่ “ความรู้สึก” หรือ “จินตนาการ” เพียงอย่างเดียว สิ่งที่ได้จากการวิชาเคมี คือ “กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล” และ “การวางแผนที่เป็นขั้นตอน” ถ้าเรามีสิ่งนี้ติดตัว ไม่ว่าเราจะไปทำอะไร ก็จะสามารถทำงานออกมาบรรลุผลได้ดีกว่าคนที่ไม่มีขั้นตอน

ตลอดเวลาที่ผ่านมา ทุกผลงานวิจัยที่ตัวเองทำ เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองรัก และความพยายามที่จะทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมอยู่เสมอ ด้วยความหวังจะเห็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของชาติเจริญก้าวหน้า สิ่งที่อยากเห็นจากผู้ที่วางนโยบายของชาติ ก็คือ การวางแผนที่ชัดเจน

โดยเฉพาะเป้าหมายสำคัญว่า ประเทศชาติต้องการอะไร เมื่อเราได้เป้าหมายแล้ว ควรมีการวางกรอบที่ชัดเจน แล้วแบ่งส่วนช่วยกันทำ เพื่อประกอบเข้ากันเป็นจิ๊กซอว์ขนาดใหญ่ หากเราไม่กำหนดเป้าหมายแค่เพียงลอยๆ เราก็จะสามารถบรรลุเป้าหมายนั้นได้ในที่สุดรองศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย กล่าวทิ้งท้าย