มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปั้นพลเมืองที่ดีของโลก

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ที่มีรากฐานจาก “มูลนิธิฮั้วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง” ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลจีนที่ใหญ่ที่สุดในสังคมไทย มีนโยบายส่งเสริมด้านการศึกษาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรับใช้สังคม กับการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจีน สะท้อนถึงก้าวย่างที่ชัดเจนนับแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัย

 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.)

 

นับจากการสถาปนาจนถึงปัจจุบัน “มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ” ได้ทำหน้าที่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษา ในการผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติ โดยยึดกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงดำรัสไว้ครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดมหาวิทยาลัย ว่า “ขอให้ทำมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ดี”

 

กระแสพระราชดำรัสดังกล่าว “รศ.ดร. ประจักษ์ พุ่มวิเศษ” อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้เล่าให้กับ Business+ ฟังว่า ยังความปลาบปลื้มแก่คณะผู้ก่อตั้ง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เป็นล้นพ้น และก่อให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้บรรลุผลสำเร็จตามปณิธานที่ตั้งไว้ นั่นคือ “การกระจายโอกาส และสร้างความเสมอภาคในระดับอุดมศึกษา ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามตามพื้นฐานพระพุทธศาสนา และบูชาคุณธรรมบรรพชน เพื่อสร้างบัณฑิตที่รู้รอบ รู้ลึก และมีความชำนาญงาน โดยเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างบัณฑิตผู้รู้จริง ปฏิบัติงานได้จริง ควบคู่กับการมีคุณธรรม พร้อมที่จะถ่ายทอดวิชาและอุทิศตนเพื่อรับใช้สังคมอย่างเต็มภาคภูมิ”

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.)

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ นั่นคือ “มุ่งหวังให้เป็นมหาวิทยาลัยปวงชนที่มีมาตรฐานสากล ทันสมัย มีความพร้อมสำหรับการแข่งขัน และพึ่งตนเองได้” ทำให้ตลอดระยะเวลากว่า 23 ปี นักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ สามารถออกไปเติบใหญ่ได้ ทั้งเชิงวิชาการหรือการเป็นพนักงานที่ดี ทั้งเอกชนและหน่วยงานของรัฐ
“เราตั้งเป้าว่า การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ดีตามพระราชกระแสรับสั่ง ต้องดำเนินงานในหลายมิติคู่กัน ด้านวิชาการเราเด่นเรื่องจีนศึกษา ขณะเดียวกัน การยึดมั่นในคุณธรรม 6 ประการ คือ ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู รวมถึงจริยธรรม 4 ประการ คือ ตรงต่อเวลา พูดจาสุภาพ แต่งกายเรียบร้อย คิดในแง่บวกเสมอ ทั้งหมดคือภูมิคุ้มกันที่ดีสำหรับการหล่อหลอมนักศึกษาของเราเมื่อออกไปเป็นพลเมืองที่ดีของโลก (Global Citizens)”

 

ทั้งนี้ แรงขับเคลื่อนเพื่อจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว “Global Citizens” อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ระบุว่า นอกเหนือการผลิตเนื้อหาจากการสอน ซึ่งจุดนี้ครูผู้สอนต้องพัฒนาทักษะของตนเอง ทั้งให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัล (Tools) ต่าง ๆ รวมถึงสร้างบรรยากาศการสอนให้ทันสมัย ซึ่งที่สุดแล้ว การซึมซับของนักศึกษาจะเรียนรู้ตามทันครูผู้สอน จนเกิดเป็น Innovation หรือแม้แต่การเกิด Creativity ตามมา

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.)

ผลผลิตนักศึกษาที่เต็มไปด้วย Innovation และ Creativity “รศ.ดร. ประจักษ์” ประเมินว่า นี่คือคุณค่าสำคัญและเป็นเป้าหมายหลักตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ต่อบทบาทสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่แสวงผลกำไร