Home / HAPPENING / มธร.ธัญบุรี สถาบันการศึกษาแห่งนวัตรรม

มธร.ธัญบุรี สถาบันการศึกษาแห่งนวัตรรม

ภายใต้การนำของ ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร. สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายชัดเจนที่จะมุ่งไป คือการเป็น มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม “Innovative University” โดยหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึงความสำเร็จของเรื่องนี้คือ การได้รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในผลงานชุด “โครงการบริหารจัดการของเสีย”

ซึ่งเป็นโครงการการพัฒนาระบบการจัดการเชิงพื้นที่ด้วยการใช้นวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของเสียและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง “การพัฒนาเส้นใยกล้วยในงานแฟชั่นเครื่องแต่งกายและเคหะสิ่งทอ (ผ้าใยกล้วยบัวหลวง)” นอกจากนี้ ผลงานของนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ยังได้รับ 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน จากการประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563 โดยมีผลงานที่ส่งเข้าประกวด 45 หน่วย 142 ผลงาน

นอกจากนี้ทางผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร. สมหมาย ผิวสอาด ยังร่วมผลักดันและยกระดับ SME ของประเทศในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา ผ่านโครงการ SME-Turn around, SME-Startup SME-Strong/Regular Level, SME Online, SME-Cluster และ Farm-Machinery ที่นอกจากจะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ SME ไทยแล้ว นวัตกรรมต่าง ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยมีก็ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้จริง

แต่ทางผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร. สมหมาย ผิวสอาด ก็ยังเชื่อว่าด้วยนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าซึ่งร่วมมือร่วมใจกันทำงาน นั้นจะทำให้ มทร.ธัญบุรี ไปได้ไกลกว่านี้แน่นอน ภายใต้สโลแกนที่ว่า “We Society We RMUTT”